Høring - NOU 2009:3 På sikker veg. Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring NOU 2009:3 "På sikker veg - Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen". Hovedtema i rapporten som er sendt på høring, er om det bør opprettes et selvstendig veginfrastrukturtilsyn. Flertallet i utvalget som har utarbeidet rapporten går inn for å etablere et slikt tilsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2009

Samferdselsdepartementet har sendt på høring NOU 2009:3 "På sikker veg - Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen".

Hovedtema i rapporten som er sendt på høring, er om det bør opprettes et selvstendig veginfrastrukturtilsyn. Flertallet i utvalget som har utarbeidet rapporten går inn for å etablere et slikt tilsyn.

Høringsfrist er satt til 14. august 2009.

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 24. april 2009.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Alle departementer

Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnstryggeleik og beredskap
Kystverket
Politidirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Statens forureiningstilsyn
Vegdirektoratet

Alle fylkeskommunar
Alle kommunar

ØVRIGE:
Akademikerne
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Avinor
Bilbransjeforbundet
Byggenæringens Landsforening
Datatilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Jernbaneverket
Kongelig Norsk Automobilklub
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arb.giverorganisasjon
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Maskinentrepenørenes Forbund
Motorførernes Avholdsforbund
NMCU
Norges Automobil Forbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norges Velforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Post- og teletilsynet
Rådgivende Ingeniørers Forening
SINTEF
Statens Havarikommisjon for Transport
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Syklistenes Landsforening
Trafikkforum AS
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Unio
YS

Til toppen