Høring - NOU 2012: 10 Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2012

Vår ref.: 201202861 ES IHO/mk

Høring - NOU 2012: 10 Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

Justisdepartementet sender med dette på høring Sjølovkomiteens utredning om FN-konvensjonen 11. desember 2008 om transportavtaler for internasjonal godstransport som helt eller delvis gjennomføres til sjøs (Rotterdamreglene). Rotterdamreglene reviderer reglene om transport av gods til sjøs, som i dag finnes i sjøloven kapittel 13, og som er basert på eldre konvensjoner.

Rotterdamreglene gjelder kontraktsspørsmål i forbindelse med godstransport med skip, f.eks. erstatningsansvar ved skade på en transportert konteiner. I tillegg regulerer reglene transport fra «dør-til-dør». Reglene omfatter dermed også andre tilstøtende transporter med andre transportmidler. Rotterdamreglene får således betydning også for veitransport, lufttransport og jernbanetransport.

Hvert enkelt land må ta stilling til om det godkjenner Rotterdamreglene ved eventuelt å ratifisere konvensjonen og endre lovgivningen i samsvar med konvensjonens regler. Sjølovkomiteen foreslår at Norge ratifiserer konvensjonen. Komiteen legger videre frem et lovforslag til gjennomføring av konvensjonen i norsk rett. Utredningen er enstemmig.

Ved internasjonal sjøtransport eksisterer det i dag ulike konvensjoner (Haag-, Haag Visby- og Hamburg-reglene) med til dels ulik regulering av ansvarsspørsmål m.m., og med ulike land tilsluttet de ulike konvensjoner. Siktemålet med konvensjonsarbeidet har vært at Rotterdamreglene på sikt får tilstrekkelig oppslutning til at det internasjonale rettsbildet harmoniseres. Sjølovkomiteen anbefaler at Norge slutter seg til konvensjonen dersom en eller flere toneangivende handels- og sjøfartsnasjoner allerede har tiltrådt. Etter komiteens syn vil man da kunne unngå å tiltre en konvensjon som i ettertid viser seg ikke å få den tilsiktede oppslutning. Justisdepartementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Norge bør slutte seg til Rotterdamreglene.

Sjølovkomiteens utredning er omfattende. Sammendraget av Rotterdamregler på side 11-12 og av komiteens utredning på side 12-14 gir kortfattede oversikter over henholdsvis de internasjonale forpliktelsene samt komiteens vurderinger og anbefalinger.

En liste over adressatene følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922. Høringsfristen er 15. oktober 2012.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis på e-post til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

 

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Ingeborg B. Holtskog Olebakken
                                                                lovrådgiver

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

Regjeringsadvokaten

Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Bring
CargoNet AS
Color Line AS
De Sjøkyndiges Forbund
DFDS Logistics - Norway
DHL International AS
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Gjensidige NOR Forsikring
Grieg Group
Hevold Gruppen
Hovedorganisasjonen Virke
Jetpak Norge AS
Landsorganisasjonen i Norge
Leif Höegh & Co
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Møretrygd
NHO Luftfart
NHO Transport
Nor Lines AS
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges sjømatråd
Norsk Havneforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Norwegian Air Shuttle ASA
NSB AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
Rederienes Landsforening
SAS Cargo Norway AS
Schenker AS
Sea-Cargo AS
Sjørettsforeningen
TakeCargo AS
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
TNT Norge AS
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Tryg Forsikring AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA