Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven - Forslag til ny stiftelseslov

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.01.2017

Vår ref.: 16/5520

Høring – NOU 2016: 21 Stiftelsesloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 21 Stiftelsesloven. Den 5. februar 2016 ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skulle evaluere stiftelsesloven og foreslå endringer i lovgivningen der dette var hensiktsmessig. Utvalget har i NOU 2016: 21 lagt frem forslag til en helt ny stiftelseslov.

Bakgrunn

Den gjeldende stiftelsesloven er fra 2001, og trådte i kraft 1. januar 2005. Stiftelsestilsynet ble opprettet i 2001, og har ansvaret for forvaltning, tilsyn og kontroll av stiftelser i Norge etter loven. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for stiftelsesloven, mens Kulturdepartementet har ansvaret for Stiftelsestilsynet og forskriftskompetansen til stiftelsesloven.

Av mandatet fremkommer at: "Ekspertutvalgets arbeid skal ta utgangspunkt i Sundvolden-plattformen, og arbeidet skal særlig legge vekt på å vurdere om gjeldende regler gir hensiktsmessige rammevilkår for mangfoldet av norske stiftelser." Arbeidet er også et viktig ledd i arbeidet med å forbedre rammeverket for næringslivet, forenkle og legge til rette for verdiskaping.

I Sundvolden-plattformen står det at regjeringen vil: "…[s]tyrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser." Dette ble fulgt opp av Kulturdepartementet i Prop. 1 S (2014–2015) der det står at "…[r]egjeringen legger vekt på at regelverket på stiftelsesfeltet i størst mulig grad bidrar til å fremme stiftelsesformen, og vil vurdere om gjeldende regler gir hensiktsmessige rammevilkår for norske stiftelser eller om det er nødvendig å foreta endringer."

Stiftelsestilsynets, Nærings- og fiskeridepartementets og Kulturdepartementets erfaring er at loven på flere områder ikke fungerer tilfredsstillende. Blant annet er spennet mellom de største og de minste stiftelsene stort, og dagens lovutforming passer ikke nødvendigvis for alle stiftelser. Utvalget fikk derfor i oppgave å vurdere om, og i så fall hvordan, stiftelsesloven bedre kan tilpasses stiftelsessektoren.

Høringsfrist

Høringsfrist er 30. januar 2017.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Offentlige høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon per e-post til [email protected] for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2517064

Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes til Nærings- og fiskeridepartementet per e-post til: [email protected]. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen                                                                       

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                     Magnus Sandvik Gyllensten 
                                                                      førstekonsulent

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet


Brønnøysundregistrene
Finanstilsynet
Regelrådet
Stiftelsesklagenemnda
Stiftelsestilsynet

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Agder

Advokatforeningen
Finans Norge
Frivillighet Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Museumsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Stiftelsesforeningen
Virke

Advokatfirmaet BA-HR DA
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Deloitte AS
DLA Piper
Ernst  & Young AS
Kluge Advokatfirma AS
KPMG Advokatfirma AS
PricewaterhouseCoopers AS
PricewaterhouseCoopers Førde
Advokatfirmaet Brath
Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA

CARN Capital
Formuesforvaltning
Gabler AS
Grieg Investor
NorCap
Pareto
SEB
Voxtra AS

Bergens forskningsstiftelse
Gjensidigestiftelsen
Hans Herman Horns stiftelse
Høyanger Bustadstifting
Institutt for samfunnsforskning
Kavlifondet
Cultiva
Kruse Smith Stiftelsen
Olav Thon stiftelse
SINTEF
Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen SR-bank
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Stiftelsen BI
Stiftelsen Det norske Veritas
Stiftelsen Diakonhjemmet
Stiftelsen EAT
Stiftelsen Fritt Ord
Stiftelsen Kaare Berg
Stiftelsen Lovisenberg
Stiftelsen Multiconsult
Stiftelsen Sophies Minde
Stiftelsen Ungbo
Anders Sveeas' allmennyttige fond
UNIFOR
Uni Research
Haraldsplass Diakonale stiftelse

 

 

 

 

 

 

Til toppen