Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Barne- og familiedepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2019

Vår ref.: 19/2804

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Barne- og familiedepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige.
Vedlagt følger:

 • rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe som har vurdert om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, på tvers av sektorer, se vedlegg 1.
 • brev fra Helse- og omsorgsdepartementet som beskriver et forslag fra KS om å innføre hjemmel til å kreve politiattest av medlemmer av husstanden til personer som er avlastere etter helse- og omsorgstjenesteloven, se vedlegg 2.

Det presiseres at regjeringen ikke har tatt stilling til de ovenfor nevnte forslagene ennå.

Høringsfristen er 31. oktober 2019. Høringsdokumentene finnes også digitalt på Barne- og familiedepartementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no[1]. Dette gjøres ved å gå inn på den aktuelle høringssaken og trykke på den grønne knappen "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

[1] En oversikt over BFDs høringer på regjeringen.no finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=298

Bakgrunn
Det finnes hjemler på mange områder til å innhente politiattest (vandelskontroll) fra personer som skal ha ansvar for eller utføre oppgaver overfor mindreårige. Formålet med vandelskontrollen er å forhindre at personer i ansettelsesforhold, verv eller lignende som allerede er dømt, siktet eller tiltalt for overgrep mot mindreårige, får stillinger eller kommer i posisjoner der de kan begå nye overgrep. For disse gruppene kreves det fremlagt barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39. Vandelskontroll er et forebyggende tiltak, og ikke tilstrekkelig i seg selv til å forhindre overgrep.

I Opptrappingsplan mot vold og overgrep[1] fremkommer det at regjeringen ønsker å utrede hvordan krav til politiattest kan omfatte yrkesgrupper som er i kontakt med barn, men som ikke faller inn under særlovgivningen.

I forbindelse med Stortingets behandling av opptrappingsplanen, fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak[2]:

"Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for å kreve politiattest for yrkesgrupper som er i kontakt med barn, men som ikke faller inn under særlovgivningen."

Høsten 2018 opprettet Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne- og familiedepartementet) en interdepartemental arbeidsgruppe, som skulle gi sin faglige vurdering av behovet for regelverksendringer på tvers av sektorer. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsgruppens mandat var å foreta en helhetlig gjennomgang av behovet for å innføre nye hjemler, eller endre eksisterende hjemler, til å kreve politiattest fra personer i ansettelsesforhold, verv eller lignende, som har kontakt med mindreårige. Det skulle ikke være avgjørende om personen mottar betaling for arbeidet. Det avgjørende var om vedkommende har et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige, som innebærer en risiko for at det kan skje et overgrep.

Arbeidsgruppen fremla sin rapport 28. januar 2019, se vedlegg 1.

Kort oppsummering av arbeidsgruppens rapport
Arbeidsgruppen legger til grunn at det er større risiko for at et overgrep kan skje dersom en person er alene med den mindreårige og/eller det kan oppstå et tillitsforhold mellom dem. På områder der det offentlige har et overordnet ansvar for en tjeneste, eller tilbyr en tjeneste overfor mindreårige, mener arbeidsgruppen at det offentlige har et særskilt ansvar for å forebygge overgrep og at det er grunn til å innføre vandelskontroll. Dersom et område har store likheter med områder der det allerede er innført hjemmel, taler dette for at det også innføres hjemmel på det nye området. Videre legger arbeidsgruppen vekt på om det er mulig

[1] Prp. 12 S 2016-2017)

[2] Vedtak nr. 606, 25. april 2017, jf. Innst. 247 S (2016–2017)

å foreta en presis avgrensning av personene som skal omfattes av bestemmelsen.

Arbeidsgruppen foreslår på denne bakgrunn at det innføres nye hjemler til å kreve barneomsorgsattest for:

 • ansatte ved familievernkontorer
 • eksterne meklere etter barneloven og ekteskapsloven
 • offentlig oppnevnte sakkyndige i saker etter barnevernloven og i saker for domstolen etter barneloven
 • representant for barnet i saker for domstolen etter barneloven
 • ansatte ved Barneombudet
 • ansatte ved skoler som omfattes av voksenopplæringsloven kapittel 4
 • personer som organiserer treningsvirksomhet for mindreårige som ikke skjer i regi av frivillige organisasjoner eller i samarbeid med det offentlige

På områder der det offentlige ikke har et særskilt ansvar, er det i dag kun unntaksvis innført krav om politiattest. Arbeidsgruppen foreslår at dette utgangspunktet videreføres. Den mener at virksomhetene og foreldrene er nærmest til å sikre at barnet tas hånd om av skikkede personer i disse tilfellene, og at det vil være vanskelig å foreta en presis avgrensning av hvilke tilfeller som omfattes. Det vil i tillegg være vanskelig for en privat part, for eksempel foreldre, å oppfylle kravene som stilles i politiregisterloven til forsvarlig håndtering og oppbevaring av politiattest. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det ikke innføres krav om politiattest for:

 • sakkyndige som oppnevnes av private parter i saker etter barnevernloven og i saker for domstolen etter barneloven
 • private barnevakter som formidles gjennom et firma eller et nettsted
 • ansatte som passer barn på kjøpesentre og treningssentre
 • ansatte ved lekeland, fornøyelses- og temaparker
 • personer som driver uformell egenorganisert treningsvirksomhet

Arbeidsgruppen mener hjemler om barneomsorgsattest som hovedregel bør være obligatoriske. Gruppen anbefaler at eksisterende bestemmelser som i dag gir adgang til å innhente barneomsorgsattest (kan-bestemmelse), endres slik at det blir en plikt til å innhente en slik attest (skal-bestemmelse), med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at kravet ikke bør være obligatorisk. Dette vil bl.a. gjelde bestemmelsene om frivillige organisasjoner og organisert treningsvirksomhet.

Innspill fra KS

Helse- og omsorgsdepartementet har ved brev datert 21. februar 2019 mottatt en henvendelse fra KS med spørsmål om å innføre hjemmel til å kreve politiattest av medlemmer av husstanden til personer som er avlastere i kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven. Departementet mottok henvendelsen fra KS etter at arbeidsgruppen hadde avgitt sin rapport 28. januar 2019 Arbeidsgruppen har følgelig ikke vurdert henvendelsen fra KS. Henvendelsen fra KS er omtalt i brev fra HOD datert 9. juli 2019, se vedlegg 2.

Med hilsen

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Hanne Gjerde Buch
seniorrådgiver

 

4H Norge

Akademikerforbundet

Akershus fylkeskommune

Amnesty International Norge

Annai Poopathi tamilsk kultursenter

ANSA - Association of Norwegian students abroad

Antirasistisk senter

Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Blå Kors Norge

Blå Kors Ung Norge

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

De frie evangeliske forsamlinger Ung

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Legeforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske turistforening

Det Kriminalitetsforebyggende Råd - KRÅD

Det norske Diakonforbund

Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS U)

DNTU Ung

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Europeisk ungdom

Fagforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Folkehelseinstituttet

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen for hjertesyke barn

Forsvarsdepartementet

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon

Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeens barne- og familievern

Fremskrittspartiets Ungdom

Frikirkens barn & unge

Frilynt Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oppland og Hedmark

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Sør-og Nord-Trøndelag

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Telemark

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold

Handelshøyskolen BI

Hedmark fylkeskommune

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Home-Start Familiekontakten Norge

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Hørselshemmedes landsforbunds ungdom

Høyres Studenterforbund

Høyskolen Diakonova

Håndverksstedet for barn og unge

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Juvente

Kirkens bymisjon - Bergen

Kirkens bymisjon - Oslo

Kirkens Nødhjelp

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristen idrettskontakt

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

Kristne friskolers forbund

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lovisenberg diakonale høgskole

Lærernes Yrkesforbund i Delta

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund

Misjonsforbundet UNG

Motorførernes avholdsforbunds ungdomsforbund

Muslimsk studentsamfunn (MSS)

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Natur og ungdom

NLA - Lærerhøgskolen

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Noregs ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges idrettshøgskole

Norges Juristforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges kristelige student- og skoleungdomslag

Norges kristelige studentforbund

Norges Musikkorps Forbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norges speiderforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges unge katolikker

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnevernsamband

Norsk Cøliakiforening

Norsk dysmeliforening - Ungdomsforeningen

Norsk Epilepsiforbunds ungdom

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for cystisk fibrose

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO)

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO) - Ungdom

Norsk fosterhjemsforening

Norsk lektorlag

Norsk luthersk misjonssamband

Norsk pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Senter for Barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk skoleorkesterforbund

Norsk Studentorganisasjon

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tourette forening

Norske fag- og friskolers landsforbund

Norske Samers Riksforbund Ungdomsutvalg

Ny generasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Organisasjonen for private barneverntiltak - OPB

Oslo Røde Kors internasjonale senter - ORKIS

Oslo universitetssykehus HF

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukarombodet i Hordaland

Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal

Pasient- og brukarombodet i Rogaland

Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane

Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Pasient- og brukerombudet i Nordland

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag

Pasient- og brukerombudet i Telemark

Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Pasient- og brukerombudet i Østfold

Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Press - Redd Barna Ungdom

Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-Ung)

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Rød Ungdom

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sámi allaskuvla

Senterungdommen

Sivilombudsmannen

Skeiv Ungdom

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

Sogn og Fjordane fylkeskommune

SOS Rasisme

Sosialistisk Ungdom

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Stiftelsen menneskerettighetshuset

Stiftelsen Psykiatrisk opplysning

Støttesenter mot Incest - Oslo

Sysselmannen på Svalbard

Søndagsskolen Norge

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Ungdom mot vold

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

Unge funksjonshemmede

Unge Høyres landsforbund

Unge Venstre

Ungt Entreprenørskap Norge

UNICEF Norge

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vest Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Voksne for barn

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Youth for understanding

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Østfold fylkeskommune