Høring - Rapport om kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Vår ref.: 200701985-/MFL

Landbruks- og matdepartementet (LMD) oversender herved rapport om kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift på høring.

I den nye reindriftsloven som trådte i kraft 1. juli 2007, er det lagt opp til en ny prosess for ressursforvaltning og fastsetting av reintall. Utarbeidelse av bruksreglene er sentralt i denne sammenhengen. Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av distriktenes ressurser, og inneholde regler om bl.a. beitebruk og reintall. Bruksreglene skal utarbeides av distriktsyret og godkjennes av områdestyret. Når det gjelder reintallet, skal dette forelegges Reindriftsstyret for endelig stadfesting og godkjennelse.

I tillegg til den kvalitative beskrivelsen av drifts- og beitemessige forhold som distriktene forutsettes å gi i bruksreglene, må reindriftens styringsorganer ha et målbart vurderingsgrunnlag for å kunne gjennomføre en reell etterprøving av reintallet. Det er to hovedgrunner til dette; sikre at myndighetenes overordnede ansvar for en økologisk bærekraftig ressursforvaltning ivaretas, og sikre et enhetlig faglig skjønn/utgangspunkt for vurdering av reintall i de ulike reinbeitedistriktene. Det er viktig at myndighetene og næring kan enes om hva som ligger til grunn for et økologisk bærekraftig reintall. Dette vil ikke minst ha stor betydning for at man får til gode og effektive prosesser når reintallet skal fastsettes.

På denne bakgrunn har man derfor valgt å gjennomføre et eget opplegg for reintallsfastsettelsen i forbindelse med implementering av ny lov. Bakgrunnen for arbeidet finnes i Ot. prp. nr 25 (2006-2007) Om lov om reindrift (s.47): ”Videre kan det i tilknytning til distriktsstyrets arbeid og myndighetenes godkjenningsbehandling være et generelt behov for å utvikle objektive/vitenskapelige kriterier knyttet opp mot for eksempel reinens kondisjon, produksjon, stabilitet i reintallet, biologisk mangfold, etc. Departementet vil følge opp dette nærmere, og sette sammen en gruppe med tverrfaglig kompetanse både fra forskning og næring.”

I januar 2008 opprettet LMD en arbeidsgruppe med representanter fra reindriften, forskning og myndighetene for å utvikle kriterier for økologisk bærekraftig reintall. Reindriftsrepresentantene ble oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Arbeidsgruppen ferdigstilte sin rapport i juni d.å.

Rapporten og konklusjonene i rapporten er et resultat av en felles vilje til å nå felles mål i forhold til viktige, men komplekse problemstillinger. Departementet påpeker at når det gjelder den endelige utformingen av kriteriene/indikatorene for økologisk bærekraftig reintall, vil disse bli utarbeidet på bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger og innspill fra høringsrunden. Det påpekes at arbeidsgruppen også vil være delaktig i dette arbeidet. Kriteriene/indikatorene vil bli innarbeidet i en veileder til bruk for både næringen og myndighetene i prosessen med fastsetting av reintallet. Det tas sikte på å sende ut veilederen i løpet av høsten 2008. 

Merknader til forslaget sendes til Landbruks- og matdepartementet, Seksjon reindrift, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo innen 1. september 2008.  Det er ønskelig at svarene også sendes elektronisk til departementet, ved sunna-marie.pentha@lmd.dep.no.


Med hilsen


Marit Myklevold (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                           Morten Floor
                                                                                           seniorrådgiver

 • Samisk høyskole/NSI
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetet i Oslo
 • Bioforsk Nord Holt Tromsø
 • NINA Tromsø
 • NIBR/NORUT Alta
 • Reindriftsforvaltningen
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • DN Trondheim
 • Områdestyret for Øst- Finnmark
 • Områdestyret for Vest-Finnmark
 • Områdestyret for Troms
 • Områdestyret for Nordland
 • Områdestyret for Nord-Trøndelag
 • Områdestyret for Sør-Trøndelag/Hedmark
 • Reindriftsstyret
 • Essand reinbeitedistrikt
 • Riast/Hylling reinbeitedistrikt
 • Femund reinbeitedistrikt
 • Elgå reinbeitedistrikt
 • Fosen reinbeitedistrikt          
 • Færen reinbeitedistrikt
 • Skjækerfjell reinbeitedistrikt
 • Låarte Sijte
 • Østre Namdal reinbeitedistrikt
 • Vestre Namdal reinbeitedistrikt
 • Frostisen reinbeitedistrikt
 • Skjomen reinbeitedistrikt
 • Duokta reinbeitedistrikt
 • Balvatn reinbeitedistrikt
 • Saltfjellet reinbeitedistrikt
 • Ildgruben reinbeitedistrikt
 • Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt
 • Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
 • Røssåga/Toven reinbeitedistrikt
 • Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
 • Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
 • Byrkije reinbeitedistrikt
 • Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt
 • Vannøy reinbeitedistrikt
 • Reinøy reinbeitedistrikt
 • Ringvassøy reinbeitedistrikt
 • Rebbenesøy reinbeitedistrikt
 • Kvaløy reinbeitedistrikt
 • Nord-Senja reinbeitedistrikt
 • Dividalen reinbeitedistrikt
 • Sør-Senja reinbeitedistrikt
 • Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt
 • Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt
 • Hjerttind reinbeitedistrikt
 • Gielas reinbeitedistrikt
 • Grovfjord reinbeitedistrikt
 • Kongsvikdalen reinbeitedistrikt
 • Helligskogen reinbeitedistrikt
 • Rendalen reinbeitedistrikt
 • Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt
 • Tjeldøy reinbeitedistrikt
 • D-19 Sállan/Sørøy
 • D-20 Fálá/Kvaløy
 • D-21 Gearretnjárga
 • D-22 Fiettar
 • Rbd 23 S/N gr. A
 • D-23 S/N gr. B
 • D-23 S/N gr. C
 • Rbd 23 S/N gr. D
 • D-24A Oarje-Sievju
 • D-24B Nuorta-Sievju
 • D-25 Stierdná/Stjernøy
 • D-26 Lákkonjárga
 • D-27 Joahkonjárga
 • D-28 Cuokcavuotna/Bergsfjord
 • D-29 Seakkesnjárga ja Silda
 • D-32 Silvetnjárga
 • D-33 Spalca
 • D-34 Ábborášša
 • D-35 Fávrrosorda
 • D-42 Beahccegealli
 • D-36 Cohkolat ja Birtavarri
 • D-37 Skarfvaggi
 • D-39 Árdni/Gavvir,Arnøy/Kågen
 • D-40 Orda
 • D-41 Beaskáđas
 • D-19/32T Lahkko-Lakselvdal/Lyngsdal
 • D-33T Ittunjárga/Rendalen
 • D-11T Reinøy
 • Vestre sonestyre
 • Midtre sonestyre
 • Østre sonestyre
 • Reinbeitedistriktene 1. 2 og 3 - Nuortat Matta Varjjat/Østre Sør-Varanger
 • Reinbeitedistriktene 4/5 B - Oarjjit Matta-Varjjat/Vestre Sør-Varanger
 • Reinbeitedistriktene 5A og 5C - Beahceveai/Pasvik
 • Reinbeitedistriktene 6 og 5 D - Varjjatnjarga/Varangerhalvøya
 • Reinbeitedistrikt 7 - Rákkonjárga
 • Reinbeitedistrikt 9 - Čorgas/Oarje Deatnu
 • Reinbeitedistrikt 13 - Siskit Čorgas ja Lágjesduottar
 • Reinbeitedistrikt 14 - Spiertanjarga/Børselvfjellet
 • Reinbeitedistrikt 14 A - Spiertagáisa
 • Reinbeitedistrikt 16
 • Reinbeitedistrikt 17