Fastsetting av økologisk bærekraftig reintall

Av 18.02.2009

I den nye reindriftsloven som trådte i kraft 1. juli 2007, ble det lagt opp til en ny prosess for ressursforvaltning og fastsetting av reintall. Reinbeitedistriktene skal gjennom utarbeidelsen av bruksregler med reintall sørge for en økologisk bærekraftig ressurstilpasning.

Rapport

Landbruks- og matdepartementet opprettet i januar 2008 en arbeidsgruppe med representanter fra reindriften, forskning og myndighetene til å utvikle kriterier for økologisk bærekraftig reintall. Arbeidsgruppen avleverte rapporten ”Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reintall” i juni 2008, med forslag til både kriterier og normer for et reintall i samsvar med ressursgrunnlaget.
 

   Rapport ”Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reintall”

Høring

Rapporten ble sendt på høring til samtlige reinbeitedistrikt, sentrale FoU-institusjoner, forvaltningsmyndigheter og næringsorganisasjoner. Høringssvarene, og øvrig kontakt som reineierne i arbeidsgruppen har hatt med reineiere i sine områder, viser en bred tilslutning til arbeidsgruppens anbefalinger. Det kom særlig klare signaler fra reindriften i Finnmark om å angi konkrete måltall for hva som er økologisk bærekraftig tilpasning.

Veileder for fastsetting

Basert på anbefalingene til flertallet i arbeidsgruppen, og hoveddelen av innkomne høringssvar, har Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en veileder med eksempel på fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Departementet understreker betydningen av at kriteriene og normene brukes, både ved utarbeidelsen av reintall og i forbindelse med godkjenningsprosessen.
 

 

     Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall
 

Distriktenes reintallsforslag vil behandles i Områdestyrene, og gis endelig godkjenning i Reindriftstyret. Det forutsetter at Reindriftsforvaltningen som er sekretariat for reindriftens styringsorganer tilrettelegger for at reinbeitedistriktene kan ta i bruk kriteriene ved utarbeidelse av reintall.

Reinbeitedistriktene skal innen 1. juli 2009 utarbeide nye bruksregler med reintall i henhold til lov om reindrift av 15. juni 2007. Departementet forutsetter videre at fastsatt øvre reintall pr. i dag legges til grunn dersom distriktene ikke utarbeider nye reintall.