Høring - Refusjon for svangerskapskontroll utført av privatpraktiserende jordmødre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2003

Vår ref.: 03/00518 HTA3/GS

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endring i folketrygdloven som vil gi refusjon fra trygden for svangerskapskontroller utført av privatpraktiserende jordmødre. Forslaget er en oppfølging av vedtak ved Stortingets behandling av St.meld nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap:

" Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovfesting av trygderefusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat så vel som offentlig virksomhet."

Departementet ber særlig om tilbakemelding på følgende hovedpunkter:

Jordmødres tilknytning til kommunen

Refusjon for svangerskapsomsorg utført av privatpraktiserende jordmor forutsetter at virksomheten inngår som del av det kommunale helsetjenestetilbudet. Etter departementets syn er det viktig å understreke at det kommunale ansvaret for jordmortjenesten ligger fast, og at statlig finansiering gjennom folketrygden er knyttet til kommunal driftsavtale. Departementet er opptatt av at det skal være et rimelig samsvar mellom størrelsen på driftstilskuddet og praksisomfang og ser det som aktuelt å gi nærmere bestemmelser om dette i forskrift.

Refusjon for svangerskapsomsorg i helsestasjon

Innføring av refusjon fra trygden i svangerskapsomsorg hos privatpraktiserende jordmødre foreslås gjennom utvidelse av § 5-12 i folketrygdloven. Tilsvarende gis refusjon fra trygden for legehjelp jf. § 5-4. Refusjon til kommunen for ansatte jordmødre og leger i kommunal svangerskapsomsorg på helsestasjonen foreslås ivaretatt gjennom forskrifter til disse bestemmelsene. Dagens bestemmelse i folketrygdlovens § 5-11 om refusjon for veiledning i familieplanlegging og kontrollundersøkelse i svangerskap som utføres i godkjent helsestasjon, foreslås opphevet.

Tilgjengelighet til svangerskapsomsorgen

Departementet legger til grunn at den gravide selv skal kunne velge om hun ønsker oppfølging i svangerskapet av lege eller jordmor. Forslaget innebærer at svangerskapskontroll hos privatpraktiserende jordmor kan være et alternativ til kommunal ansettelse av jordmor. Det forutsettes at svangerskapsomsorgen utføres i et samarbeid mellom lege og jordmor. Vi ber om høringsinstansenes syn på hvordan dette kan sikres når jordmor driver selvstendig privat praksis. Departementet ber videre om tilbakemelding fra høringsinstansene om konsekvenser av forslaget med hensyn til rekruttering til kommunal jordmortjeneste og geografisk fordeling av jordmødre i svangerskapsomsorgen.

Departementet planlegger å oversende Odelstingsproposisjon til Stortinget i mai med sikte på å få iverksatt lovendring fra 1. juli. Høringsnotatet er forholdsvis kort og forslag til lovendringene har et begrenset omfang. Departementet har på den bakgrunn satt høringsfristen til 21. mars 2003. Høringsuttalelsene kan sendes til Helsedepartementet per post eller elektronisk til postmottak@hd.dep.no.

Med hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør


Guri Snøfugl
rådgiver

Akademikerne
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Barneombudet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Finansdepartementet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets pasientombud
Regionale helseforetak
Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund
Landsorganisasjonen
Nasjonalt råd for fødselsomsorgen
Norges forskningsråd
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helse- og Sosialsjefslag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk kommuneforbund
Norsk Pasientforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Rikstrygdeverket
Sosialdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Utdanningsforbundet

Til toppen