Høring - endringsoverenskomst til nordisk familierettskonvensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2008

Vår ref.: 200602862 EP KKF/BS

Høring – tiltredelse til endringsoverenskomst til konvensjon 6. februar 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål. Forslag til forskrift om gjennomføringen

Justisdepartementet sender med dette på høring en endringsoverenskomst til konvensjon 6. februar 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll (familierettskonvensjonen) undertegnet 26. januar 2006. Det sendes også på høring utkast til en forskrift om gjennomføringen av overenskomsten i norsk rett.

Liste over adressatene er vedlagt høringsbrevet. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende etater. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementet. Høringsnotatet er videre tilgjengelig på www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer. 

Høringsfristen er 25. februar 2008. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Katrine Kjærheim Fredwall
kst. lovrådgiver

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Alle domstoler
Alle fylkesmenn
Aleneforeldreforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Foreningen 2 Foreldre
Kirkens Familievern landssekretariat
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Juristforbund
Regjeringsadvokaten
Overformynderiet i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim

Til toppen