Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til endringer i stiftelsesforskriften § 4 - årsavgift for 2006 og 2007

Høringsfrist: 15.08.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

  • Høringsfrist: 15.08.06
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602310- /BMO

28.06.06

Høring – utkast til endringer i stiftelsesforskriften § 4 – årsavgift for 2006 og 2007

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) og forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 om stiftelsesloven (stiftelsesforskriften) trådte i kraft 1. januar 2005. Samtidig ble Stiftelsestilsynet opprettet. Stiftelsestilsynet skal finansieres av stiftelsene selv ved at stiftelsene ilegges et gebyr for førstegangsregistrering og en årlig avgift, jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd og stiftelsesforskriften §§ 3 og 4. Den viktigste finansieringskilden er årsavgiften. Om begrunnelsen for finansieringsløsningen vises bl.a. til Ot.prp. nr. 88 (2003-2004) om lov om endring i stiftelsesloven.

Selv om forutsetningen er at Stiftelsestilsynet skal fullfinansieres av stiftelsene selv, ble det likevel lagt opp til at tilsynet som en overgangsordning i 2005 og 2006 delvis kunne finansieres av Lotteritilsynet. Dette fremgår av Kirke- og Kulturdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 (2005-2006). Stortinget ga sin tilslutning til denne finansieringsløsningen i Budsjett-innst. nr. 2 (2004-2005) og Budsjett-innst. nr. 2 (2005-2006).

Slik situasjonen er per i dag vil imidlertid Stiftelsestilsynets inntekter i 2006 kunne reduseres betydelig ved at det i f.eks. omdanningssaker er vilkårlig hvilke stiftelser som ilegges årsavgift i 2006 og hvilke som kan ilegges årsavgift først i 2007,jf. redegjørelsen i høringsnotatet som følger vedlagt. Dersom ikke Stiftelsestilsynet rekker å registrere alle innkomne meldinger i Stiftelsesregisteret før 1. januar 2007, vil også inntektsgrunnlaget for 2007 bli lavere enn antatt ved at disse etter dagens regelverk først vil kunne ilegges årsavgift fra 2008. Dette vil medføre at Stiftelsestilsynet heller ikke i 2007 vil kunne drives uten støtte fra Lotteritilsynet, men at dette først vil være mulig fra 2008.

For å sikre Stiftelsestilsynets driftsgrunnlag for 2006 og 2007 foreslår Justisdepartementet at det foretas endringer i stiftelsesforskriften § 4.

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. august 2006. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Boks 8005 Dep, 0030. Det er ønskelig at uttalelsene også oversendes på e-post, til adressen brita-a.mellin-olsen@jd.dep.no .


Adressatene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante instanser som ikke står på adresselisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på ODIN (www.odin.dep.no/jd).

Med hilsen

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Liste med høringsinstanser er dessverre ikke tilgjengelig.

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen