Høring - utkast til endringer i stiftelsesforskriften § 4 - årsavgift for 2006 og 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

Vår ref.: -

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200602310- /BMO

28.06.06

Høring – utkast til endringer i stiftelsesforskriften § 4 – årsavgift for 2006 og 2007

 

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) og forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 om stiftelsesloven (stiftelsesforskriften) trådte i kraft 1. januar 2005. Samtidig ble Stiftelsestilsynet opprettet. Stiftelsestilsynet skal finansieres av stiftelsene selv ved at stiftelsene ilegges et gebyr for førstegangsregistrering og en årlig avgift, jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd og stiftelsesforskriften §§ 3 og 4. Den viktigste finansieringskilden er årsavgiften. Om begrunnelsen for finansieringsløsningen vises bl.a. til Ot.prp. nr. 88 (2003-2004) om lov om endring i stiftelsesloven.

Selv om forutsetningen er at Stiftelsestilsynet skal fullfinansieres av stiftelsene selv, ble det likevel lagt opp til at tilsynet som en overgangsordning i 2005 og 2006 delvis kunne finansieres av Lotteritilsynet. Dette fremgår av Kirke- og Kulturdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 (2005-2006). Stortinget ga sin tilslutning til denne finansieringsløsningen i Budsjett-innst. nr. 2 (2004-2005) og Budsjett-innst. nr. 2 (2005-2006).

Slik situasjonen er per i dag vil imidlertid Stiftelsestilsynets inntekter i 2006 kunne reduseres betydelig ved at det i f.eks. omdanningssaker er vilkårlig hvilke stiftelser som ilegges årsavgift i 2006 og hvilke som kan ilegges årsavgift først i 2007,jf. redegjørelsen i høringsnotatet som følger vedlagt. Dersom ikke Stiftelsestilsynet rekker å registrere alle innkomne meldinger i Stiftelsesregisteret før 1. januar 2007, vil også inntektsgrunnlaget for 2007 bli lavere enn antatt ved at disse etter dagens regelverk først vil kunne ilegges årsavgift fra 2008. Dette vil medføre at Stiftelsestilsynet heller ikke i 2007 vil kunne drives uten støtte fra Lotteritilsynet, men at dette først vil være mulig fra 2008.

For å sikre Stiftelsestilsynets driftsgrunnlag for 2006 og 2007 foreslår Justisdepartementet at det foretas endringer i stiftelsesforskriften § 4.

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. august 2006. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Boks 8005 Dep, 0030. Det er ønskelig at uttalelsene også oversendes på e-post, til adressen brita-a.mellin-olsen@jd.dep.no .


Adressatene oppfordres til å forelegge høringsnotatet for relevante instanser som ikke står på adresselisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på ODIN (www.odin.dep.no/jd).

Med hilsen

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

 

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

I Innledning
Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) og forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 om stiftelsesloven (stiftelsesforskriften) trådte i kraft 1. januar 2005. Samtidig ble Stiftelsestilsynet opprettet. Stiftelsestilsynet skal finansieres av stiftelsene selv ved at stiftelsene ilegges et gebyr for førstegangsregistrering og en årlig avgift, jf. stiftelsesloven § 7 tredje ledd og stiftelsesforskriften §§ 3 og 4. Den viktigste finansieringskilden er årsavgiften. Om begrunnelsen for finansieringsløsningen vises bl.a. til Ot.prp. nr. 88 (2003-2004) om lov om endring i stiftelsesloven.

II Nærmere om budsjettsituasjonen
Selv om forutsetningen er at Stiftelsestilsynet skal fullfinansieres av stiftelsene selv, ble det likevel lagt opp til at tilsynet som en overgangsordning i 2005 og 2006 delvis kunne finansieres av Lotteritilsynet. Dette fremgår av Kirke- og Kulturdepartementets St.prp. nr. 1 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 (2005-2006). Stortinget ga sin tilslutning til denne finansieringsløsningen i Budsjett-innst. nr. 2 (2004-2005) og Budsjett-innst. nr. 2 (2005-2006).

Slik situasjonen er per i dag vil imidlertid Stiftelsestilsynets inntekter i 2006 kunne reduseres betydelig ved at det f. eks. i omdanningssaker er vilkårlig hvilke stiftelser som ilegges årsavgift i 2006 og hvilke som kan ilegges årsavgift først i 2007, jf redegjørelse nedenfor. Dersom ikke alle stiftelser er registrert i stiftelsesregisteret innen 1. januar 2007 vil også inntektsgrunnlaget for 2007 være lavere enn antatt ved at disse etter dagens regelverk først vil kunne ilegges årsavgift fra 2008. Dette vil medføre at Stiftelsestilsynet heller ikke i 2007 vil kunne drives uten støtte fra Lotteritilsynet, men at dette først vil være mulig fra 2008.

III Forholdet mellom stiftelsesforskriften § 4 annet ledd og siste ledd
Hovedregelen er at årsavgift pålegges stiftelser som er registrert i Stiftelsestilsynets stiftelsesregister per 1. januar, jf stiftelsesforskriften § 4 annet ledd. Plikten til å svare årsavgift for 2006 gjelder derfor som utgangspunkt kun for stiftelser som var registrert i Stiftelsesregisteret per 1. januar 2006.

Det er registrert ca 9.000 stiftelser her i landet. Ved utgangen av 2005 hadde bare ca 700 av disse meldt overgang fra fylkesmennenes stiftelsesregistre til Stiftelsestilsynets sentrale stiftelsesregister. Dette må sees på bakgrunn av overgangsbestemmelsen i stiftelsesloven § 61 c) som har gitt stiftelser som var opprettet før 1. januar 2005 anledning til å vente frem til 31. desember 2006 med å melde overgang til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister. Dersom en slik stiftelse begjærer Stiftelsestilsynet om å treffe vedtak med hjemmel i stiftelsesloven før dette tidspunktet, skal det imidlertid svares årsavgift fra mottakelsen av begjæringen. Det samme gjelder ved forhøyelse og nedsettelse av grunnkapitalen. Avgiften svares i disse tilfellene fra og med det året begjæringen er mottatt, jf. stiftelsesforskriften § 4 siste ledd. Samtidig skal stiftelsen melde overgang fra fylkesmennenes stiftelsesregistre til Stiftelsestilsynets sentrale stiftelsesregister.

Ved å melde overgang til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister først og så begjære Stiftelsestilsynet om å fatte vedtak som nevnt i stiftelsesforskriften

§ 5 tredje ledd, vil man på den måten kunne omgå avgiftsplikt for det året begjæringen er mottatt. Da gjelder hovedregelen i forskriften § 4 annet ledd som fastslår at årsavgiften først skal beregnes fra og med 1. januar etter at stiftelsen ble registrert.

IV Forholdet mellom stiftelsesforskriften § 4 annet ledd og nest siste ledd
Stiftelser som i strid med bestemmelsen i stiftelsesloven § 61 c) ikke er meldt til Stiftelsestilsynet innen 31. desember 2006, skal likevel ilegges avgift fra 1. januar 2007, jf. stiftelsesforskriften § 4 nest siste ledd. Det er meldingstidspunktet som utgjør skjæringstidspunktet i relasjon til bestemmelsen her.

Av stiftelsesforskriften § 4 annet ledd fremgår det imidlertid som nevnt over at det er registreringstidspunktet som er avgjørende. Tar man forskriften på ordet, vil stiftelser som melder overgang til Stiftelsestilsynet før 31. desember 2006, men der Stiftelsestilsynet ikke rekker å registrere stiftelsen før i 2007, ikke betale avgift for 2007, men først for 2008.

V Nærmere om behovet for forskriftsendring
For å hindre en vilkårlig avgiftsfordeling stiftelsene i mellom og av hensyn til Stiftelsestilsynets driftsgrunnlag og forutberegnelighet for 2006 og 2007, er det derfor behov for forskriftsendringer her.

For det første vil en stiftelse som først melder overgang til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister og så fremmer f.eks. en omdanningssøknad, først kunne ilegges årsavgift fra og med 2007. Søker stiftelsen derimot om omdanning først og som følge av det må melde overgang til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister i medhold av stiftelsesforskriften § 5 tredje ledd, vil imidlertid årsavgift i samsvar med bestemmelsen i forskriften § 4 siste ledd måtte svares også for 2006, jf. kapittel III over.

For det andre vil en stiftelse som melder registrering til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister så tett opp mot fristen 31. desember 2006 at Stiftelsestilsynet ikke rekker å registrere den i stiftelsesregisteret innen utgangen av 2006, slippe avgift for 2007 og må svare årsavgift først fra og med 2008. En stiftelse som derimot melder overgang til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister i god tid før utgangen av 2006 slik at Stiftelsestilsynet rekker å registrere den før utgangen av 2006, vil imidlertid måtte svare avgift allerede fra og med 2007, jf. kapittel IV over.

VI Hva bør forskriftsendringen gå ut på
En forskriftsendring kan gjennomføres på flere måter. Departementet vil imidlertid foreslå at det innføres en regel som innebærer at alle stiftelser som var registrert i enhetsregisteret før 1. januar 2005, med unntak av de som har en egenkapital på under kr. 100.000,-, jf. stiftelsesforskriften § 4 annet ledd annet punktum, skal betale avgift for 2006. Dette uavhengig av på hvilket tidspunkt stiftelsen melder overgang til Stiftelsestilsynets stiftelsesregister.

Det vil imidlertid kunne oppleves som urimelig at stiftelser som etter dagens regler ikke ville ha vært forpliktet til å betale avgift for 2006, gjennom regelendringene her skal betale full avgift for 2006. Dette vil i praksis si stiftelser som ikke trenger å foreta seg noe annet enn å melde overføring til Stiftelsesregisteret etter stiftelsesloven § 61 bokstav c) for å opptre i samsvar med loven. Departementet foreslår derfor at disse stiftelsene kun skal betale ½ årsavgift for 2006.

VII Økonomiske og administrative konsekvenser
Her redegjøres ikke for beregninger av inntektene av gebyrene på hhv. 750 kr, 1.200 kr, 2.000 kr og 3.500 kr, idet dette ble gjort i forbindelse med vedtakelsen av stiftelsesforskriften § 3. Det gjøres ikke noen endringer i gebyrets størrelse nå.

Stiftelsestilsynet hadde i oppstartåret 2005 inntekter på 0,497 mill. kr og utgifter på 3,462 mill. kr. Forslaget om å innføre 1/2 årsavgift for stiftelser i 2006 anslås å gi inntekter på om lag 5,3 mill. kr. I tillegg er Justisdepartementet kjent med at det forventes øvrige inntekter på om lag 1,9 mill. kr i 2006, slik at samlede inntekter for 2006 blir ca 7,2 mill. kr. Departementet er også kjent med at det forventes utgifter på om lag 5,9 mill. kr for Stiftelsestilsynet i 2006. Forslaget som nå sendes på høring vil også gi grunnlag for at Stiftelsestilsynet vil være fullfinansiert fom. 2007.

Prognosene er usikre, blant annet fordi Stiftelsestilsynet er en ny virksomhet. Justisdepartementet vil derfor følge nøye med på at utgiftene og inntektene i tiden fremover harmonerer, og eventuelt komme med nye endringsforslag ved behov.

Forslag til endring i forskrift 21. desember 2004 nr. 1793

§ 4. Årlig avgift

Avgifter etter bestemmelsen her tilfaller staten ved Stiftelsestilsynet.

Alle stiftelser som pr. 1. januar er registrert i Stiftelsesregisteret, og som har en egenkapital på kr 100.000 eller mer skal betale en årlig avgift. Det samme gjelder stiftelser som pr. 1. januar er meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser § 61 c).

Avgiften fastsettes slik

a)

Stiftelser som har en egenkapital fra kr 100.000 til kr 199.999, skal betale kr 500 i årlig avgift.

 

b)

Stiftelser som har en egenkapital fra kr 200.000 til kr 499.999, skal betale kr 750 i årlig avgift.

 

c)

Stiftelser som har en egenkapital fra kr 500.000 til kr 999.999, skal betale kr 1.250 i årlig avgift.

d)

Stiftelser som har en egenkapital på kr 1 000 000 eller mer, skal betale kr 3.500 i årlig avgift.

 
         

Ved fastsettelsen av avgiften skal egenkapitalen slik den fremgår av sist innsendte regnskaper til Regnskapsregisteret legges til grunn. For nyregistrerte stiftelser skal egenkapitalen slik den fremgår av åpningsbalansen som nevnt i stiftelsesloven § 12 annet ledd legges til grunn for avgiftsberegningen inntil egenkapitalen fremgår av regnskaper innsendt til Regnskapsregisteret.

Avgiften forfaller til betaling 15. mars. Dersom fristen utløper på en lørdag, søndag eller helligdag, utskytes fristen til nærmest påfølgende virkedag som ikke er lørdag. Avgiften anses betalt i rett tid dersom innbetalingen er stemplet av bank, postkontor eller registerføreren innen fristens utløp. Avgiften skal innbetales til den bankkonto som registerføreren bestemmer.

Ved elektronisk betaling av avgift skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalerens bank. Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for avgift dersom det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID).

Nærmere regler om innbetalingen kan fastsettes av Stiftelsestilsynet.

For avgift som ikke er betalt i rett tid, betales renter i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Rentene beregnes fra forfallsdag og inntil betaling skjer. Rentebeløp under kr 50 innkreves ikke.

Dersom en stiftelse begjærer Stiftelsestilsynet om å treffe vedtak med hjemmel i stiftelsesloven, skal stiftelsen betale årlig avgift i samsvar med tredje ledd fra og med det året begjæringen er mottatt. Det samme gjelder ved melding om forhøyelse av grunnkapitalen etter stiftelsesloven § 16 tredje ledd og ved melding om nedsetting av grunnkapitalen etter stiftelsesloven § 17 tredje ledd.

Stiftelser som ikke er meldt for registrering i Stiftelsesregisteret pr. 1. januar 2006, skal betale ½ årsavgift for 2006, med mindre det følger av paragrafen her at det skal betales full avgift.

Stiftelser som i strid med bestemmelsen i stiftelsesloven § 61 bokstav c ikke er meldt til Stiftelsestilsynet innen 31. desember 2006, skal likevel ilegges avgift som nevnt i denne paragrafen fra 1. januar 2007.

Liste med høringsinstanser er dessverre ikke tilgjengelig.