Høring - Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2018

Vår ref.: 17/5623

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser på alminnelig høring.

Forskriften er implementering av Direktiv 2014/55/EU og hjemles i lov om offentlige anskaffelser § 16, 3. ledd. Regelverket for offentlige anskaffelser forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Kontaktperson i KMD er Sidsel I. Tønnessen sit@kmd.dep.no , telefon 22 24 49 85.

Vi ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til utkastet innen 1. november 2018.

 

Med hilsen

Katarina de Brisis
avdelingsdirektør (e.f.)
Sidsel Tønnessen
seniorrådgiver

Alle departementer og statlige virksomheter
Alle kommuner
KS
NHO
Virke
Aktører som aksesspunkter
ERP/økonomisystem
Systemleverandører fakturaportaler