Høring - utkast til ny forskrift og endringer i transportklagenemndforskriften og yrkestransportforskriften: gjennomføring av busspassasjerrettighetsforordningen i norsk rett og klageordning for passasjerer med sporvei, tunnelbane og forstadsbane

Samferdselsdepartmentet sender med dette på høring utkast til ny forskrift om gjennomføring av forordning om busspassasjerers rettigheter, endringer i transportklagenemndforskriften og endringer i yrkestransportforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2015

Vår ref.: 15/847

Høringsbrevet (pdf)

Offentlige etater:

Alle departementene

Alle fylkeskommunene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Forbrukerombudet

Jernbaneverket

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Regjeringsadvokaten

Statens jernbanetilsyn

Vegdirektoratet

 

Andre aktører:

Akademikerne

AKT (Agder kollektivtrafikk AS)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

AtB AS

Avinor

Brakar- Buskerud kollektivtrafikk AS

Fagforbundet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune

KS- Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Transport

Norges Handikapforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Lokomotivmannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

NSB AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ruter AS

Transportbrukernes fellesorganisasjon

Transportklagenemnda v/Norsk ReiselivsForum

VKT AS (Vestviken Kollektivtrafikk)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet