Høring -Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.10.2020

Vår ref.: 20/5819

Høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

I dette høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner.. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stiftelsestilsynet har bidratt med datagrunnlaget.

Det er registrert 123 boligstiftelser i Stiftelsesregisteret der én eller flere kommuner står oppført som eneste oppretter, kalt kommunale boligstiftelser. Disse har en samlet bokført egenkapital på over to milliarder kroner. Forslaget i dette høringsnotatet omfatter bare de kommunalt opprettede boligstiftelsene.

Den foreslåtte hjemmelen i stiftelsesloven åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser slik at formuesmassen tilbakeføres til oppretterkommunen. Hvis kommunestrukturen er endret senere, overføres formuesmassen til den nye kommunen. Stiftelsens gjeldsforpliktelser vil samtidig bli overtatt av kommunen.

Tilbakeføring til oppretter er ikke i samsvar med den alminnelige stiftelsesretten og må ses som et snevert unntakstilfelle. Det krever derfor særskilt hjemmel i lov. Forslaget som med dette sendes på høring, skal etter planen inngå i proposisjonen med forslag til ny stiftelseslov når den legges frem for Stortinget.

Høringen er åpen for alle. 

Vi har søkt og funnet en del e-postadresser, men til et relativt stort antall av de aktuelle stiftelsene har vi ikke funnet en egen e-postadresse. Vi ber spesielt kommunene om å sende høringen til kommunale boligstiftelser som er opprettet av kommunen.

Vi ber om at høringssvar legges inn på denne siden og samtidig sendes til posttmottak@nfd.dep.no.

 

Høringsfristen er 2. oktober 2020.