Høring – Bransjerådet for films rapport om likestilling på filmområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2010

Bransjerådet for films rapport om likestilling på filmområdet – Ta alle talentene i bruk! Rapporten ble overrakt Kulturminister Anniken Huitfeldt onsdag 13. januar 2010.

Rapporten er lagt ut på Kulturdepartementets hjemmesider, se ~/link/5e0405b5b2fd4d51b76bbc691ca4e586.aspx

Resultat av høringen:

Målet om 40 prosent kvinneandel i norsk film er omtalt i budsjettproposisjonen for 2011.

Vår ref.:

Kulturdepartementet sender med dette Bransjerådet for films rapport
om likestilling på filmområdet – Ta alle talentene i bruk! på høring. Rapporten ble overrakt Kulturminister Anniken Huitfeldt onsdag 13. januar 2010.

Rapporten er lagt ut på Kulturdepartementets hjemmesider, se ~/link/5e0405b5b2fd4d51b76bbc691ca4e586.aspx

Bakgrunn
St. meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren slår fast at et av målene på filmområdet er at andelen kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film skal være minst 40 prosent innen utgangen av 2010. Flere virkemidler for å oppnå målet er tatt i bruk. Departementet anbefaler imidlertid i meldingen at det innføres ytterligere kvotering hvis målet ikke nås.

Bransjerådet for film har nedsatt en egen arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport med forslag til en rekke tiltak som kan iverksettes for at representasjonen på filmområdet skal bli mer kjønnsnøytral.

Før Kulturdepartementet tar stilling til ytterligere tiltak, ønsker departementet en bred høring av forslagene i rapporten. Departementet har i denne forbindelse også bedt Norsk filminstitutt arrangere et seminar med likestilling i filmbransjen som tema i nær framtid.

Høringsfrist
Siden rapporten er utarbeidet av bransjen selv og innholdet i rapporten antas å være kjent for de fleste høringsinstansene, settes det en høringsfrist på seks uker. 

Høringsuttalelser sendes innen 18. mars 2010 til Kulturdepartementet,
Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at merknadene også sendes elektronisk til:
postmottak@kud.dep.no.


Med hilsen


Nina Økland e.f.
fung. ekspedisjonssjef        

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

Den norske filmskolen
Film & Kino
Filmparken AS
Filmreg
Nordisk film- og TV-fond
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk filmklubbforbund
Norsk filmkritikerlag
Norsk Medieforskerlag
Norsk Skuespillerforbund
Norske Dramatikeres Forbund
Norske film- og TV-produsenters forening
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
Norske Kinosjefers Forbund
NRK AS
Samisk filmforbund
Storyline AS
TV 2 AS
WIFT Norge

Til toppen