Høring — endring av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3

Høringsfrist 15. oktober 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/826

200404471-/CH

05.07.2005Høring – endring av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3.

Bakgrunn – gjeldende rett

Fra sosialtjenestelovens ikrafttredelse 1. januar 1993 til 1. januar 2003 var fylkesmannens tilsyn avgrenset til institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester. Tilsynet ble ført som inspeksjonstilsyn etter kapittel 3 i forskriften til sosialtjenesteloven. Med virkning fra 1. januar 2003 ble kommunene pålagt plikt til å føre internkontroll med virksomheter og tjenester etter kapittel 4 og dagjeldende 6A, jf. § 2-1. Fra samme tidspunkt ble fylkesmannens tilsynshjemmel i § 7-9 opphevet og flyttet til § 2-6, og virkeområdet for fylkesmannens tilsyn ble utvidet til å omfatte kommunens virksomhet etter de samme kapitler. Tilsynsmetodikken ble ikke lovfestet, men det ble forutsatt i at fylkesmannen skulle endre metodikk fra inspeksjonstilsyn til systemrettet tilsyn, jf. Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) punkt 6.4. Som følge av at tilsynet med fylkeskommunale institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester ble endret, uten at det ble tatt uttrykkelig stilling til private institusjoner for rusmiddelmisbrukere, ble disse fortsatt regulert av forskriften til sosialtjenesteloven, jf. Rundskriv U-14/2002.

Som en del av rusreformen ble sosialtjenesteloven §§ 2-1 og 2-6 fra 1. januar 2004 utvidet til å omfatte virksomhet og tjenester etter kapittel 6 og 7. Rusreformen omfattet imidlertid ikke private institusjoner for rusmiddelmisbrukere som ikke hadde fylkeskommunale avtaler. Dette førte til at omleggingen av det statlige tilsynet ikke ble gjort gjeldende for disse institusjonene. Samtidig ble § 7-10 første ledd utvidet slik at Kongen kan gi forskrift om at også private institusjoner og boliger som ikke benyttes av kommunen, skal omfattes av plikt til internkontroll.

Lovendringene innebærer bl.a. at kommunen har plikt til å sikre at det blir ført internkontroll når den benytter private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste som en del av sitt tjenestetilbud, jf. § 2-1. Fylkesmannens tilsyn føres som systemrevisjon, jf. § 2-6. Reglene i kapittel 3 i forskriften til sosialtjenesteloven gjelder etter dette fremdeles for private rusinstitusjoner som ikke har inngått avtale med noen kommune. Private institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk reguleres av lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.


Endring av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Etter sosialtjenesteloven er private virksomheters plikt til å føre internkontroll avhengig av hvilke avtaler de til enhver tid har inngått med den enkelte kommune, jf. § 2-1 som pålegger kommunen å føre internkontroll. I Tilsynsmeldingen 2004 påpeker Helsetilsynet en økning i antall private virksomheter som yter sosial- og helsetjenester til brukere med langvarige behov. Helsetilsynet har registrert svikt i oppfølging fra bestillerkommunene ved bruk av private aktører, og understreker at kommunene må sikre at slike avtaler omfatter plikt til å føre internkontroll i virksomheten.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste skal ha en selvstendig plikt til å føre internkontroll i virksomheten. For å sikre samordning med øvrige sosiale tjenester og helsetjenesten, foreslås virksomhetene omfattet av gjeldende forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Forskriften § 4 gir adgang til å etablere internkontroll tilpasset virksomhetens størrelse og egenart.

Forslaget tydeliggjør og forenkler private aktørers ansvar for forsvarlig styring og kontroll av egen virksomhet. En selvstendig plikt til internkontroll for disse virksomhetene vil bidra til at tjenestemottakeres rettssikkerhet blir ivaretatt uavhengig av om tjenestene ytes fra private eller kommunen. Endringen innebærer også en harmonisering i forhold til helsetjenesten, jf. lov om statlig tilsyn med helsetjenesten som pålegger ”enhver som yter helsetjeneste” plikt til å føre internkontroll.

Forlaget innebærer ingen endringer i kommunens plikt til å sikre at det blir ført internkontroll når den benytter private virksomheter som en del av sitt tjenestetilbud.

Som følge av at sosialtjenesteloven § 2-1 er utvidet til å omfatte kommunens virksomhet og tjenester etter kapittel 6 og 7, foreslås § 2 i forskriften endret slik at anvendelsesområdene i henholdsvis lov og forskrift blir det samme.

Endring av forskrift til lov om sosiale tjenester kapittel 3

Tilsynet med sosialtjenesten har gradvis blitt endret fra detaljerte regler om inspeksjonstilsyn til mer generelle hjemler hvor tilsynet forutsettes basert på systemrevisjon. Bakgrunnen for dette er en harmonisering av tilsynsmetodikken i.f.t helsetjenesten, samtidig som systemrevisjon bedre enn regelstyrt inspeksjonstilsyn gir mulighet for tilsyn basert på risiko- og sårbarhetsanalyser. Ved rusreformen ble tilsynsmetodikken endret også i forhold til rusinstitusjoner, med unntak av private institusjoner uten kommunale avtaler. Departementet foreslår på denne bakgrunn at forskriftens detaljerte regler oppheves og erstattes med en generell bestemmelse om tilsyn med private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste. Det forutsettes at fylkesmannens tilsyn føres som systemrevisjon i likhet med det som ellers gjelder for fylkesmannens tilsynsansvar. Endringen vil legge til rette for et samordnet tilsyn samtidig som tjenestemottakeres rettsikkerhet vil være ivaretatt på lik måte, uavhengig av om tjenestene ytes fra private eller kommunale virksomheter.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Private rusinstitusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester vil bli pålagt å følge internkontrollforskriften. Dette vil i innføringsperioden kunne medføre noe større administrative kostnader for disse virksomhetene, avhengig av i hvilken grad systemer for internkontroll allerede er etablert. Som for annen virksomhet bør internkontroll innarbeides som en del av løpende styring og kontroll med egen virksomhet.

En omlegging av fylkesmannens tilsynsmetodikk vil ha marginale administrative og økonomiske konsekvenser.

Utkast til forskrifter følger vedlagt. Eventuelle kommentarer til forslaget bes sendt innen 15. oktober d.å til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep., 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen

Jo Flydal e.f.
avdelingsdirektør

Caja Hirth
rådgiverVedlegg:

Høringsnotat nr. 1

Forskrift om endring i forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Fastsatt ved kgl. res. av [dato] med hjemmel i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. §§ 2-1 tredje ledd og 7-10 første ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

I

I forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten gjøres følgende endring:

1. § 2 skal lyde:

Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3. I tillegg omfattes de virksomheter som er pålagt slik plikt etter lov om sosiale tjenester jf. § 2-1, og private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester, jf. §§ 2-1 og 7-10.

II

Forskriften trer i kraft straks.

---------------------


Høringsnotat nr. 2

Forskrift om endring i forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3


Fastsatt ved kgl. res. av [dato] med hjemmel i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 7-10 første ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

I

I forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 3 gjøres følgende endringer:

1. Overskriften skal lyde:

Kapittel 3. Tilsyn med private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester

2. § 3-1 skal lyde:

Fylkesmannen fører tilsyn med institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester som ikke er tatt inn i kommunens plan, jf. sosialtjenesteloven § 7-10.

3. §§ 3-2 til 3-16 oppheves

II

Forskriften trer i kraft straks.

Anonyme narkomane
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Blå Kors i Norge
De regionale helseforetakene
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbundet Mot Rusgift
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fylkesmennene (Helse- og omsorgsdepartementet har bedt fylkesmennene om bistand med utsendelse av høringsbrevet til de private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste som omfattes av forslaget og som embetene kjenner til.)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Justis- og politidepartementet
Kirkens Bymisjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Kultur- og kirkedepartementet
Landsforbundet mot Stoffmisbruk
Moderniseringsdepartementet
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Pensjonistforbund
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesenter
Sysselmannen på Svalbard