Høring – endring i straffegjennomføringsloven

Høring med forslag om endring i straffegjennomføringsloven for å gi hjemmel til straffegjennomføring i annen stat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.02.2015

Vår ref.: 14/7012

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven for å gi hjemmel til straffegjennomføring i annen stat. 

Høringen redegjør for utkast til ny § 1 a for straffegjennomføring i annen stat og regler om rett til helsehjelp under slik straffegjennomføring. 

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l. Organisasjoner mv. som ikke framgår av høringslisten kan også komme med høringsinnspill. 

Høringsfristen er 27. februar 2015. Begrunnelsen for den korte høringsfristen er kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen. Det er påkrevet å få på plass hjemmel for leie av fengselsplasser i utlandet så raskt som mulig. 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2363989. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

Med hilsen
Unni Gunnes e.f.
ekspedisjonssjef

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Samferdeselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Sivilombudsmannen
 • Domstoladministrasjonen
 • Kriminalomsorgsdirektorat
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Riksadvokaten
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskolen i Bodø
 • Høgskolen i Oslo
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 • Pasientskadenemnda
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Regjeringsadvokaten
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
 • For fangers pårørende (FFP)
 • Forsvarergruppen av 1977
 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Jussbuss
 • Kirkens bymisjon
 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
 • LO Stat
 • Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Rusfeltets hovedorganisasjon Statens helsetilsyn
 • Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Røde Kors visitortjeneste
 • WayBack
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Retretten
 • Politiets Fellesforbund
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne