Høring – Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i alders-grenseloven og sykepleierpensjonsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2020

Vår ref.: 20/2638

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i alders­grenseloven og sykepleierpensjonsloven. Endringene innebærer at personer med sær­alders­grense 60, 63 eller 65 år får rett til å fortsette i stillingen etter aldersgrensen. Høringsnotatet inneholder ikke forslag om endringer i rettighetene til pensjon for personer med slik særaldersgrense.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 25. september 2020.

Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. 

Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for at høringsnotatet blir sendt eventuelle underliggende instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv., og at høringsinnspill fra disse blir vedlagt.

Med hilsen

Dag Holen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Roar Bergan
spesialrådgiver

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • NITO
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Samfunnsbedriftene
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund