Høring – forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven

Forskriftens kap. 13 om oppfølgingstjenesten i videregående opplæring

Gjennom partnerskapet Ny GIV er det blant annet et mål å utvikle statistikkgrunnlaget for oppfølgingstjenesten (OT). I tillegg skal det etableres indikatorer for fylkenes måloppnåelse knyttet til reglene i forskriftens kapittel 13. Dette nødvendiggjør også presiseringer i forskriften. Departementet foreslår ingen nye oppgaver for OT, men forslaget innebærer noen endringer i struktur og forskriftstekst for å presisere OTs rolle og nåværende oppgaver enda tydeligere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2011

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven, kapittel 13 om oppfølgingstjenesten (OT). Gjennom partnerskapet Ny GIV er det blant annet et mål å utvikle statistikkgrunnlaget for OT. I tillegg skal det etableres indikatorer for fylkenes måloppnåelse knyttet til reglene i forskriftens kapittel 13. Dette nødvendiggjør også presiseringer i forskriften.

Departementet foreslår ingen nye oppgaver for OT, men forslaget innebærer noen endringer i struktur og forskriftstekst for å presisere OTs rolle og nåværende oppgaver enda tydeligere.
(05.07.2011)


_____________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 13 (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet (forslag til endringer i forskriftens kap. 13) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


__________________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. desember 2011 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.