Høring – forslag om endringer i pakkereiseloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om innføring av reisegaranti for transportdelen av en pakkereise og innføring av angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2018

Vår ref.: 18/3416

Ny pakkereiselov trådte i kraft 1. juli 2018. I anmodningsvedtak av 6. juni 2018 bad Stortinget regjeringen om å fremme forslag om å endre den vedtatte loven, ved å innføre angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler. Stortinget bad også regjeringen om å fremme forslag om å videreføre reisegaranti for transportdelen av en pakkereise. Spørsmålet om reisegaranti og angrerett ble hørt i forbindelse med gjennomføring av pakkereisedirektivet i norsk rett, se departementets høringsnotat av 30. juni 2017 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-gjennomforing-av-nytt-pakkereisedirektiv-i-norsk-rett/id2563762/.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen 11. desember 2018. Høringsuttalelsene bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og likestillingsdepartementet på e-post til: postmottak@bld.dep.no.

Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nina W. Oftedahl, e-post: nwo@bld.dep.no eller telefon: 22 24 24 69.

Med hilsen

Erik Sagli (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                 Nina Wilmar Oftedahl
                                                                                 seniorrådgiver

Agder lagmannsrett
Akershus fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Aust Agder fylkeskommune
Bergen kommune
Bergen tingrett
Borgarting lagmannsrett
Buskerud fylkeskommune
Coop Norge SA
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Den Norske turistforening
Domstoladministrasjonen
Eidsivating lagmannsrett
Finans Norge
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansklagenemnda
Finnmark fylkeskommune
Forbruker Europa
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Forsvarsdepartementet
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høyesteretts kontor
Hålogaland lagmannsrett
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kristiansand kommune
Kristiansand tingrett
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Markedsrådet
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Nord-Troms tingrett
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Reiselivsforum
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Oslo tingrett
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reisegarantifondet
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens jernbanetilsyn
Stavanger kommune
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag tingrett
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trondheim kommune
UiT Norges arktiske universitet
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Utenriksdepartementet
Vest Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Østfold fylkeskommune