Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til endringer i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Fjerning av krav om bekreftede dokumenter ved godkjenning av høyere utdanning

Bruken av bekreftede kopier var en gang begrunnet med sikkerhet for autensitet, men bekreftede kopier er i dag lite egnet til å gi denne sikkerheten. Departementet ønsker derfor at nevnte krav tas ut av forskriften. Departementet vil også endre en annen bestemmelse i forskriften, som innebærer at NOKUT skal sørge for at vedtakene deres er enkelt tilgjengelige for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.01.2014

Forskriften stiller i dag krav om at søknad om generell godkjenning av utenlandsk utdanning skal inneholde bekreftede dokumenter fra den aktuelle utdanningsinstitusjon eller offentlig attesterte kopier av slik dokumentasjon. Kravet om bekreftede kopier er foreldet ut fra dagens teknologi, der det å produsere troverdige dokumenter på egen PC er enkelt. Bruken av bekreftede kopier var en gang begrunnet med sikkerhet for autensitet, men bekreftede kopier er i dag lite egnet til å gi denne sikkerheten. Departementet ønsker derfor at nevnte krav tas ut av forskriften. Departementet vil også endre en annen bestemmelse i forskriften, som innebærer at NOKUT skal sørge for at vedtakene deres er enkelt tilgjengelige for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler.
(14.10.2013)

_________________________________________________________________________________________________


Dokumentet i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF-fil, 89 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.
Vår ref.: 13/2783

Høring - forslag om å fjerne krav om bekreftede dokumenter ved godkjenning av høyere utdanning


I forskrift om kvalitet i høyere utdanning (FOR 2010-02-01 nr. 96) stilles det i § 6-1 annet ledd krav om at søknad om generell godkjenning av utenlandsk utdanning skal inneholde bekreftede dokumenter fra den aktuelle utdanningsinstitusjon eller offentlig attesterte kopier av slik dokumentasjon.

NOKUT har opplyst departementet om at dette kravet fører til en arbeidskrevende prosess både for NOKUT og de som søker om generell godkjenning av utenlandsk utdanning. Mange av søkerne er ikke klar over hva som menes med ”rett kopi”, og NOKUT må bruke mye tid på å gå gjennom dokumentene for å forsikre seg at de er rette kopier samt å gi tilstrekkelig veiledning til søkere. Godt over halvparten av alle innkomne søknader om godkjenning har mangler i form av at dokumentene ikke er bekreftet som rett kopi, eller at dokumentene er kopi av bekreftet kopi.

NOKUT skal om få år starte med elektronisk søknadsskjema, og det vil gjøre kravet om bekreftende kopier foreldet. Kravet om bekreftede kopier er foreldet også ut fra dagenes teknologi der det å produsere troverdige dokumenter på egen PC er enkelt. Bruken av bekreftede kopier var en gang begrunnet med sikkerhet for autensitet, men bekreftede kopier er i dag lite egnet til å gi denne sikkerheten.

Departementet er enig i NOKUTs vurderinger. Departementet ønsker derfor å endre forskriften slik at kravet om bekreftede dokumenter eller offentlig attesterte kopier tas ut av forskriften, det vil si at dagens første setning strykes, slik at nytt § 6-1 annet ledd vil lyde:

§ 6-1. Generell godkjenning som likestilt med norsk høyere utdanning
(2) NOKUT kan gi nærmere retningslinjer for krav til søknad og dokumentasjon.

Departementet vil også endre § 6-1 fjerde ledd i samme forskrift. I fjerde ledd står det at ”NOKUT skal sørge for at vedtak om generell godkjenning gjøres offentlig tilgjengelig”. Selv om vedtakene er offentlige, mener departementet at det viktigste er at NOKUT sørger for at vedtakene er enkelt tilgjengelige for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler. Det utvikles nå en database over godkjenningsvedtak fattet av NOKUT og ved universiteter og høyskoler. Det tas sikte på at denne databasen skal være et lukket verktøy til bruk for saksbehandlere ved universiteter og høyskoler.  Andre interesserte vil likevel kunne få innsyn i vedtak etter offentlighetsloven. Nytt § 6-1 fjerde ledd vil lyde:

(4) NOKUT skal sørge for at vedtak om generell godkjenning gjøres tilgjengelige for universiteter og høyskoler.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes på e-post til postmottak@kd.dep.no innen 14. januar 2014.


Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør                                             

Irene Tveite-Strand
seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Finansdepartementet
Universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet (UDIR)
Samordna Opptak (SO)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Universitets- og høyskolerådet (UHR)
Nettverk for private høyskoler (NPH)
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Til toppen