Høring – Gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 2019/933 i patentloven. Forordningen, som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen, innfører et unntak fra beskyttelsen etter supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler for produksjon for eksport til tredjeland. I tillegg innføres et unntak for produksjon de siste seks månedene av sertifikatets gyldighetstid for lagring med sikte på salg på EU-markedet etter utløp av sertifikatet. Forordningen vil innebære at det blir mulig for produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler å produsere slike legemidler i EU/EØS-området i beskyttelsestiden for et supplerende beskyttelsessertifikat, innenfor rammene forordningen setter. Dette kan lette muligheten for produsenter av generiske og biotilsvarende legemidler til å konkurrere på markeder i tredjeland, og øke muligheten for å komme raskt på markedet i EU/EØS-området etter utløp av sertifikatet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.03.2020

Vår ref.: 19/5906 EO KVM/mk

Høring – Gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland mv.)

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 i patentloven. Frist for å sende inn høringssvar er 6. mars 2020.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet med vedlegg for berørte underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 

Kaja Midtbø Stadshaug
lovrådgiver

                                                                                 Mona Kristensen
                                                                                 seniorkonsulent

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Arbeids- og velferdsetaten
Bioteknologirådet
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Vest RHF
Helse Sør-Øst RHF
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelig universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord Universitetet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger

Abelia
Advokatforeningen
ACAPO AS
Affitech
Bryn Aarflot
Apotekforeningen
Apotekerforeningen
Den Norske Dommerforening
Den norske legeforening
Farmasiforbundet
Finans Norge
Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Håmsø Patentbyrå
Landorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
NIGeL – Norsk Industriforening for generiske
Nofima - Matforskningsinstituttet Norges Bondelag
Norges farmaceutiske forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk medisinaldepot AS (NMD)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Patentkontoret Curo
SINTEF
SMB Norge
Sykehusinnkjøp
Tandbergs Patentkontor AS
Tekna
Uni Research AS
Hovedorganisasjonen Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zacco Norge