Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten

Høring med forslag til ny kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten. Høringen inneholder også forslag til oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentral og lokal redningssentral.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2015

Vår ref.: 14/7305

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender vedlagte forslag til ny kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten på alminnelig høring. Ett forslag til oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentral og lokal redningssentral er også vedlagt for evt. synspunkter. Det anmodes om at mottakerne av denne høringen gjør den kjent for relevante aktører som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 20. mars 2015.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på  regjeringen.no/id2394201. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

1. Bakgrunn

Gjeldende organisasjonsplan for redningstjenesten ble vedtatt 4. juli 1980. Ny instruks for redningstjenesten ble vedtatt 13. september 2013. Her ble det blant annet fastsatt at Hovedredningssentralen (HRS) skulle ledes av én redningsdirektør. Instruksen av 2013 er imidlertid ikke iverksatt. Bakgrunnen for dette er at det var ulike oppfatninger blant høringsinstansene om denne instruksen. JD har derfor vurdert saken på nytt og fremmer nå i stedet vedlagte forslag som innebærer en revisjon av gjeldene kongelig resolusjon 4. juli 1980 Organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge. Utgangspunktet for vurderingen har vært at redningstjenesten fungerer bra i dag og at eventuelle endringer skal være til det bedre og ikke gå på bekostning av evnen til å håndtere de konkrete hendelsene. Både instruks for redningstjenesten av 2013 og gjeldende kongelig resolusjon av 1980 finnes på Lovdata.

JD arrangerte et høringsmøte 16. desember 2014 for Politidirektoratet (POD) og Hovedredningssentralen (HRS Nord-Norge og HRS Sør-Norge). Forslaget ble også forelagt Redningstjenestens personalforening (RTPF) som representerer et flertall av de tilsatte ved HRS. Vedlagte forslag til ny kgl. res. er justert noe på bakgrunn av innspillene fra POD, HRS og RTPF. JD vil også vurdere mottatte innspill i forhold til oppdatering mv. av underliggende instrukser (til politimester og redningsledelse).

2. Hovedtrekkene i forslaget

Hovedtrekkene i gjeldende kgl. res. og de grunnleggende prinsippene om samvirke, ansvar, integrert tjeneste og koordinering legges til grunn og videreføres. Disse prinsippene er beskrevet i 1-4. Endringsforslagene går i hovedsak ut på å tydeliggjøre styrings- ansvars-, varslings- og rapporteringslinjer, klargjøre ordlyd og innhold og, der forutsetningene er endret, oppdatere innholdet i tråd med gjeldende praksis. Videre defineres en del sentrale begreper (1-3) og det legges opp til en mer oppdatert struktur, blant annet et eget innledende kapittel. Følgelig fremmes forslaget i form av en ny kongelig resolusjon.

Underliggende instrukser til politimestrene, redningsledelsen mv. skal oppdateres slik at de blir i tråd med ny kongelig resolusjon. JD vil oppdatere instruks til politimestrene og redningsledelsen i sammenheng med høringen og ønsker spesielt å involvere Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet i dette arbeidet siden alle er overordnede departement for ulike medlemmer av redningsledelsen. Vi anmoder spesielt om innspill fra nevnte departementer på hvordan slik involvering best kan ivaretas.

3. Nærmere om forslaget

Rettslig forankring mv.

Ny kongelig resolusjon hjemles i politiloven § 27 om ulykkes- og katastrofesituasjoner hvor det fremgår av andre ledd at Kongen gir nærmere bestemmelser om redningstjenestens oppgaver og organisasjon. Kongen trenger ikke lovhjemmel for å fastsette organiseringen av statsforvaltningen. Det fremgår imidlertid av kommentarene til § 27 at andre ledd blir hjemmelsbestemmelse for regler om organisering av redningstjenesten (Ot.prp. nr. 22 (1994-95) Om lov om politiet (politiloven)s. 75). Av lovens forarbeider side 56 fremgår dessuten:

Bestemmelsen i lovutkastet § 27 første ledd sikter ikke mot å gjøre noen endring i den gjeldende plan for redningstjenesten. Man finner imidlertid at oppgavene bør fremgå av loven, og annet ledd vil i fremtiden være lovhjemmel for bestemmelser som i dag er fastsatt ved kgl. resolusjon.

Sjø- og luftredningstjenesten er i tillegg regulert i internasjonale overenskomster som Norge er part i. Dette presiseres i forslaget (1-2). De internasjonale overenskomstene utgjør imidlertid ikke noe hjemmelsgrunnlag for kongelig resolusjon om organisasjonsplan for redningstjenesten som fastsetter den nasjonale redningstjenestens nærmere organisering og rutiner for samarbeid, ledelse koordinering ansvar og oppgaver, se 1-1 Formål.

Justis- og beredskapsdepartementets rolle

I 1-5 presiseres at redningstjenesten koordineres administrativt av Justis- og beredskapsdepartementet og at departementet gir nærmere instrukser og retningslinjer for utøvelse av redningstjenesten.

Redningstjeneste

JD ønsker å stadfeste gjeldende forståelse av begrepet redningstjeneste og i forslaget 1-3 lyder definisjonen:

Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer elle ved særskilte tiltak. Den utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter, under ledelse og koordinering av to hovedredningssentraler og underordnede lokale redningssentraler.

Politimesterens roller

Politimesteren i det relevante distrikt delegeres myndighet til å lede HRS (2-3), lokal redningssentral (LRS, 3-5)og redningsledelsen (2-2 og 3-4). Det presiseres at denne funksjonen kommer i tillegg til rollen som leder for politidistriktet (2-3 og 3-5).

Virksomhetsområdet for HRS

Presiseringen av de enkelte hovedredningssentralers virksomhet nord og syd for 65 nordlige breddegrad foreslås tatt ut slik at JD kan fastsette virksomhetsområdet ved instruks og derved ha mulighet til å endre dette uten å måtte gå veien om revisjon av kongelig resolusjon (2-1). En slik instruks vil måtte iverksettes samtidig med ny kongelig resolusjon.

HRS og LRS

Det videreføres at HRS leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste) og at landredningsaksjoner normalt ledes og koordineres av de lokale redningssentralene (LRS), se 2-1. Det videreføres videre at de lokale redningssentralene er underordnet HRS (1-3 og 3-1) og det presiseres at HRS om nødvendig kan overta ledelses- og koordineringsansvaret fra en LRS under en redningsaksjon (3-1). HRS sin plikt til å føre tilsyn med LRS videreføres, se 2-6.

HRS og samvirket

Hovedredningssentralens pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene anses som så viktig at det foreslås nedfelt i kongelig resolusjon (2-1).

Redningsledelsen - HRS og LRS

Medlemmene i redningsledelsen for HRS og LRS er oppdatert og justert på bakgrunn av mottatte innspill. Blant annet er Luftfartstilsynet foreslått som nytt medlem i redningsledelsen på HRS-nivå. Synspunktet er at Luftfartstilsynet kan fylle en viktig funksjon i redningsledelsen, spesielt mellom hendelsene. Det anmodes spesielt om innspill og synspunkter når det gjelder medlemmer i redningsledelsen.

Sammenlignet med gjeldende kongelig resolusjon av 1980 omtales redningsledelsen ikke lenger som kollektiv redningsledelse og medlemmene i redningsledelsen omtales utelukkende som medlemmer, i motsetning til faste medlemmer. Dette er ment som språklige forenklinger. Videre gjenspeiler fjerningen av kollektiv at redningsledelsen anses som et kollegium, mer enn et kollektiv.

Varslingsplikt

Det klargjøres at politimesteren skal sørge for at redningsledelsen varsles ved redningstilfeller som vil kunne kreve redningsledelsens involvering, se 2-2 jf. 2-3 og 3-4 jf. 3-5. Det videreføres at redningsledelsen innkalles dersom politimesteren eller minst to andre medlemmer av redningsledelsen krever det (2-2 og 3-4).

Redningsledelsens funksjoner

Det presiseres at redningsledelsen, når den er innkalt, leder og koordinerer redningsaksjonen på strategisk nivå (som supplement til redningsledernes operative funksjon ved gitte hendelser) jf. 2-2 og 3-4. Dette er i tråd med gjeldende praksis og anses som en hensiktsmessig funksjon for redningsledelsen. Begrensingen til ledelse på strategisk nivå gjelder redningsledelsen som kollegium, ikke politimesteren som i kraft av å lede HRS kan lede på det nivå han ønsker.  Videre nedfelles redningsledelsens ansvar for å bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten.

Redningsledere og politiets operasjonssentral

For HRS tydeliggjøres det at redningsledere, etter fullmakt fra politimesteren, leder og koordinerer redningsaksjoner når redningsledelsen ikke er innkalt (2-4). Tilsvarende fremgår det av 3-6 (om LRS) at politidistriktets operasjonssentral håndterer redningsaksjoner etter fullmakt fra politimesteren når redningsledelsen ikke er innkalt. Når redningsledelsen er innkalt, leder og koordinerer redningsledelsen redningsaksjonen på et strategisk nivå, se avsnittet over.

Rapportering

Ansvar for rapportering til JD er lagt til redningsledelsen ved politimesteren (2-2). Rapportering skjer til JD og ikke til POD. Dette underbygger at politimesterens ledelse av HRS/LRS og redningsledelse er en annen funksjon enn rollen som leder av politidistriktet.

Rådgivere

Rådgiverne som redningsledelsen kan benytte ved behov for faglig spisskompetanse listes ikke opp i forslaget til ny kongelig resolusjon. Hensikten er å legge til rette for mer fleksibilitet med hensyn til hvem som kan benyttes som rådgivere. Av hensyn til behovet for fleksibilitet spesifiseres heller ikke antall LRS i forslag til ny kongelig resolusjon.

Svalbard lokale redningssentral

Omtalen av Svalbard lokale redningssentral og redningsledelsens medlemmer er også søkt oppdatert.

Flyredningssentraler

Flyredningssentralene omtales ikke lenger da disse er blitt en integrert del av HRS.

Førøvrig vises til vedlagte forslag til ny kongelig resolusjon og forslag til oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentral og lokal redningssentral

4. Videre prosess

Departementet tar sikte på en snarlig ferdigstillelse av utkastet etter høringen. Utkastet til kongelig reslolusjon vil deretter bli sendt på departementsforeleggelse med målsetting om fastsettelse før sommeren.

 

Med vennlig hilsen
Pål Anders Hagen
kst. Avdelingsdirektør

Mette Sylvelin Seyersted
seniorrådgiver

 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Avinor
 • Den norske turistforening
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Fagforbundet for Industri og Energi
 • Fellesforbundet
 • Forsvaret v/Forsvarsstaben
 • Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • Hovedredningssentralen Sør-Norge
 • Kystradioen
 • Kystverket
 • Luftambulansetjenesten ANS
 • Luftfartstilsynet
 • NAKs Flytjeneste
 • NHO
 • Norges fiskarlag
 • Norges flygerforbund
 • Norges Røde Kors Hjelpekorps
 • Norges sjømannsforbund
 • Norges rederiforbund
 • Norsk folkehjelp
 • Norsk Grotteforbund
 • Norsk Radio Relæ Liga
 • Norske alpine redningsgrupper
 • Norske redningshunder
 • Norsk olje og gass
 • Oljearbeidernes fellessammenslutning
 • Norsk Brannbefals landsforbund
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Redningsselskapet
 • Rovernes beredskapsgruppe
 • Sivilforsvaret
 • Telenor ASA
 • Telenor Maritim Radio
 • Yrkesorganisasjonenes fellesforbund

Til toppen