Høringer

Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret

Høring om sivilforsvarsstudiens anbefalinger om hvilket Sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2017

Vår ref.: 16/7726

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) iverksatte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en sivilforsvarsstudie som gir anbefalinger om hvilket Sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden. Konseptutredningen er gjennomført som et prosjekt i DSB. Rapporten ble overrakt justis- og beredskapsministeren 14. juli 2016.

Nærmere om mandatet

Prosjektgruppens mandat inneholdt bl. a. følgende punkter: 

Prosjektgruppen skal:

  1. Beskrive dagens sivilforsvar, samt status og utfordringer innenfor blant annet hovedområdene forsterkning, samvirke, sivil beskyttelse og internasjonal humanitær beredskap og bistand.
  2. Beskrive og vurdere sentrale utviklingstrekk som vil ha betydning for fremtidens Sivilforsvar.
  3. Se hen til offentlige utredninger, studier og vedtatte endringer som har konsekvenser for det fremtidige sivilforsvaret, herunder Nærpolitireformen og Brannstudien. Videre skal studien vektlegge forslag fra arbeidsgruppen som skal konkretisere samarbeidsbehovet mellom Heimevernet, Sivilforsvaret og Politireserven. Hva angår sivil beskyttelse, skal studien også se hen til utredningen fra FFI: Beskyttelse av samfunnet 8 – Sivil-militær krisehåndtering og beredskap.
  4. Synliggjøre hvordan teknologi kan utnyttes i fremtidens Sivilforsvar. Foreslått teknologiutnyttelse må være robust og ta høyde for digitale sårbarheter.
  5. Legge frem minimum tre alternative forslag for hvordan Sivilforsvaret kan innrettes, organiseres og utrustes for å møte fremtidens behov for en sivil statlig forsterkningsressurs, samt hensiktsmessige tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen. Ett av alternativene skal være et 0-alternativ, som innebærer å videreføre dagens struktur. Analysene skal gjøres med et 20-års perspektiv.

Mandatet er gjengitt i sin helhet i kap. 3.1 i rapporten. 

DSBs vurderinger

I rapporten fremholdes det at Sivilforsvarets kapasiteter og leveranser innenfor forsterkning, samvirke og internasjonal bistand er relevante og etterspurte. Det pekes på at Sivilforsvaret leverer gode forsterkninger under dagligdagse hendelser, men det er noe usikkerhet knyttet til Sivilforsvarets robusthet under større, komplekse hendelser av lengre varighet. Rapporten peker videre på at Sivilforsvarets materiellbeholdning er preget av stor slitasje og betydelige mangler. Det fremholdes også at øvingsnivået for de tjenestepliktige er for lavt til å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, og at dagens rekruttering og personellforvaltningsmodeller er lite effektiv. Studien gjennomgår fire ulike konsepter for et fremtidig sivilforsvar.

Nærmere om høringen

Vi presiserer at rapporten er utarbeidet av DSB og at regjeringen ikke har tatt stilling til forslagene i rapporten. Det bes også om innspill på eventuelle andre mulige endringer av Sivilforsvaret enn de som skisseres av DSB.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. juni 2017.

Les og svar på høringen her:www.regjeringen.no/id2523380. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Per Olaf Torkildsen
avdelingsdirektør

Magne Markhus
seniorrådgiver

Adresseliste:
Departementene

SMK

Politidirektoratet

Direktoratet for nødkommunikasjon

Hovedredningssentralene

Statens strålevern

Helsedirektoratet

Mattilsynet

Kystverket

Avinor

NSB

Jernbaneverket

NVE

Kystvakten

Statens havarikommisjon for transport

Fylkesmennene

Sysselmannen på Svalbard

Kommunene

Fylkeskommunene

HV

Politidistriktene

Helseforetakene

FORF

FFI

Politihøgskolen

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Kopi:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)