Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/511

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.

Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".

NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge.

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.

Høring

Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning. Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkaft på land.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn dem som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

I høringsbrev av 1. april 2019 var høringsfristen satt til 1. august 2019. Det er flere høringsinstanser som har bedt om en lengre høringsfrist. Olje- og energidepartementet er opptatt av en god høringsprosess, og at det skal være tilstrekkelig med tid for å kunne gi innspill.

Høringsfristen utsettes derfor til 1. oktober 2019.

 

Regionale innspillsmøter

Følgende innspillsmøter vil bli avholdt:

 • Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00
  • Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm

 

 • Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00
  • Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand

 

 • Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00
  • Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen

 

 • Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00
  • Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim

 

 • Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00
  • Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest

 

Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter bli prioriert og antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert en enkel lunsj fra kl. 11.

Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt møte til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no Dersom det er ønskelig å holde et kort innlegg, vennligst gi beskjed om dette ved påmelding.

 

Med hilsen

 

Andreas H. Eriksen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Anja Skiple Ibrekk

underdirektør

 

Alle departementer

Alle kommuner

Alle fylkesmenn

Alle fylkeskommuner

Sametinget

DNT-lag

Ålesund-Sunnmøre Turistforening

Bergen og Hordaland Turlag

Bodø og Omegns Turistforening

DNT Finnskogen og omegn

DNT Telemark

DNT Valdres

DNT Vansjø

Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Kvinnherad turlag

Notodden Turlag

Osterøy Turlag

Stavanger Turistforening

Stord-Fitjar Turlag

Naturvernforbundet i..

Finnmark

Hordaland

Nes

Nordhordland

Nordland

Orklaregionen

Østfold

Troms

Trøndelag

Vest-Agder

Forum for natur og friluftsliv

FNF Agder

FNF Buskerud

FNF Hedmark og Akershus

FNF Hordaland

FNF Nordland

FNF Oppland

FNF Østfold

FNF Rogaland

FNF Sogn og Fjordane

FNF Telemark

FNF Trøndelag

FNF Vestfold

Agder Energi Nett AS

 

Avinor AS

Bellona

Bergen og omland Friluftsråd

Bevaring av Vaksdalvassdraget

Bkk Nett AS

Defo

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap

EB Nett AS

Eidsiva Nett AS

Energi Norge

Energi- og miljøkomiteen

FeFo Finnmarkseiendommen

Folgefonna nasjonalparkstyre

Folkehelseinstituttet

Forsvarsbygg

Fosen Naturvernforening

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Innlandet

Griff Aviation

Greenpeace Norge

Gålålia hytteeierforening

Hafslund Nett AS

Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Hardanger og Voss reinsdyrlag SA

Haugaland Kraft Nett AS

Helgalandskraft AS

Hålogalandskraft AS

Innovasjon Norge

ISTA Nett AS

Kartverket

Kontaktutvalet for tamreinlaga i Sør-Norge

KS

KS Bedrift

KS Bedrift

Kvamskogen Vel

La Naturen Leve

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida

Levande Finnskog Uten Vindkraft

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet

Lyse Elnett AS

Mattilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Natur & Ungdom

NHO

NHO Reiseliv

NOF Hedmark

Nordlandsnett AS

Norges Bondelag

Norges Fjellstyresamband

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Televisjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norkring AS

Norsk bonde- og småbruker forening

Norsk Friluftsliv

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Kystkulturakademi

Norsk ornotologisk forening

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske samers riksforbund

Norwea

NTE Nett AS

Nordic Unmanned

Raudt Sogn og Fjordane

Regionrådet for Kongsvingerregionen

Reinbeitedistrikt 13 Ifjordfjellet

Reinøy reinbeitedistrikt

Rendal Renselskap

Riksantikvaren

Sabima

Kraftfylka

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening

SFE Nett AS

Skagerak Nett AS

Statkraft

Statnett

Statskog

Stølsheimen verneområdestyre

Sølen verneområdestyre

Telenor Broadcast Holding

Toppagrenda hytteeierforening – Gålå

Troms Kraft Nett AS

Trønderenergi Nett AS

UAS Norway

Varanger Kraft Nett AS

Vestfjellas Venner

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Visit Geilo

Visit Lillehammer

Visit Valdres

VON - Vern om Nordhordlandsfjella

Voss Naturvernlag

Voss Utferdslag

WWF

Zero

Øst-Finnmark Regionråd