Høring — om lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter

Høringsfrist 2. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601702/ HeF

10.02.06

Høring om lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter

Elektronisk resept er en IT-løsning for at legen skal kunne sende resepter elektronisk til apotek. Gjennomføringsprosjektet startet høsten 2005. Løsningen planlegges tatt i bruk i løpet av 2008. Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig for gjennomføring av hovedprosjektet. Rikstrygdeverket, Statens legemiddelverk, Norges apotekerforening, bandasjister, Den norske lægeforening, private leverandører av elektroniske pasientjournaler og spesialisthelsetjenesten deltar også i prosjektet.

Realiseringen av en ordning med bruk av elektroniske resepter vil kreve en nasjonal database for reseptinformasjon. Der kan den apotekansatte/bandasjisten finne nødvendig reseptinformasjon når kunden henvender seg for å få utlevert det som er forskrevet. Lagringen av slik reseptinformasjon vil være begrenset til reseptens gyldighetstid.

Etableringen av en sentral e-reseptdatabase må hjemles ved en endring i helseregister-loven. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet:

  • at det ikke kreves samtykke fra pasienten til lagring av data i databasen (hjemmel i helseregisterloven § 8.3).
  • at pasienten får rett til å reservere seg mot slik lagring.
  • at pasienten får velge om han/hun vil oppgi referansenummer når medisinen hentes eller om det er nok å oppgi fødselsnummer og navn.

Vi ber om høringsinstansenes syn på disse forslagene.

Departementet legger opp til å fremme en odelstingsproposisjon om endring i helseregisterloven i løpet av vårsesjonen 2006. Innholdet i og bruken av informasjon fra databasen vil bli regulert nærmere i en forskrift. Forskriften vil bli sendt på høring etter at Stortinget har behandlet lovforslaget.

Høringsfristen er 2. mai 2006.

Departementet inviterer også høringsinstansene til høringsmøte:

den 29. mars kl. 10.00 – 12.00 i Akersgata 59 (R5), Oslo

møterom: Auditoriet.

Programmet er under utforming og kan fås ved henvendelse per e-post til Adriana Ocares, Adriana.Ocares@hod.dep.no. Påmelding skjer til samme e-postadresse innen 20. mars.

Med hilsen

Audun Hågå e.f
avdelingsdirektør

Helga Festøy
seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Bandakjeden
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Muskelsyke
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
HEMIL-senteret
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for helseledelse og helseøkonomi (UiO)
KITH A/S
Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
KS
Landets fylkesmenn
Landets sosial- og helsefaghøgskoler
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Landsorganisasjonen (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Likestillingssenteret
Medicus-Plesner A/S
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges apotekerforening
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges farmaceutiske forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk forskerforbund
Norsk Homeøpatisk pasientforening
Norsk institutt for by og regionforskning
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk kommuneforbund
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk psykologforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Thyriodeaforbund
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA
PRISY (Privatsykehusenes fellesorganisasjon)
Rokkansenteret – Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier
Rikstrygdeverket
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse*
Statens råd for funksjonshemmede
Sametinget
Senter for kvinneforskning
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
Sosial- og helsedirektoratet
Statens eldreråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund