Forsiden

Høring - Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling (måleforskriften). Det foreslås å gi Justervesenet hjemmel til å innføre krav til gassmålere og innføre avgift for tilsyn med vannmålere. I tillegg foreslås det å tydeliggjøre brukers aktsomhetsplikt ved feil og ansvar for at måleredskap er sikret i henhold til samsvarsdokumentasjonen, og gjøre visse klargjøringer, forenklinger og rettelser i forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2023

Vår ref.: 22/7414

Høringsbrev

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for Byggkvalitet                          
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)                  
 • Forbrukerrådet                                                 
 • Landbruksdirektoratet                                            
 • Miljødirektoratet                                               
 • Norsk akkreditering                                                                                 
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)                
 • Norsk institutt for luftforskning                      
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Regelrådet for næringslivet                          
 • SINTEF
 • Abelia 
 • Biogass Oslofjord                                                                                         
 • BKK Energitjenester                     
 • Drivkraft Norge                                    
 • Energi Norge                                                              
 • Energigass Norge                                                                                          
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening                      
 • FMC Kongsberg Metering AS                        
 • Gasnor AS                                                                                                      
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)                     
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)                                                  
 • Metertech                                                                                                       
 • Nasjonalt senter for vanninfrastruktur                                               
 • NHO Transport                                                          
 • Norges Taxiforbund                                                  
 • Norges teknologiorganisasjon (NITO)                                  
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)                     
 • Norsk Energiteknikk AS (NET)                                                                      
 • Norsk Fjernvarme                                                                                          
 • Norsk hydrogenforum                                                                        
 • Norsk Industri                                                                                                
 • Norsk Vann                          
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)                                              
 • Posten Norge AS                                                                 
 • Siemens AS                                                                                                   
 • Virke