Høring av EU-kommisjonens forslag til direktiv om styrket forbrukervern i det grønne skiftet

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til direktiv om styrket forbrukervern i det grønne skiftet. Forslaget endrer forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) og direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EU).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2022

Vår ref.: 22/1213

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til direktiv om styrket forbrukervern i det grønne skiftet. Forslaget endrer forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) og direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EU).

Forslaget ble lagt fram 30. mars 2022, som en del av en pakke for bærekraftige produkter og produktvalg. Forslaget til endringer i forbrukervernregelverket skal ifølge kommisjonen bidra til en sirkulær, ren og grønn økonomi ved å sette forbrukerne i stand til å treffe informerte kjøpsbeslutninger, og derved bidra til et mer bærekraftig forbruk. Det skal også hindre urimelig handelspraksis, som villeder forbrukerne og hindrer dem i å treffe bærekraftige forbruksvalg. De nye reglene skal også bidra til en bedre og mer konsekvent anvendelse av forbrukervernregelverket på dette området.

Forslaget inneholder endringer i forbrukerrettighetsdirektivet og direktiv om urimelig handelspraksis, som begge er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Endringene medfører i praksis blant annet:

  • Krav om informasjon som skal gis til forbrukerne før avtaleinngåelse, blant annet om produsentgarantier knyttet til produkters holdbarhet, produkters reparerbarhet, tilgjengelighet til reservedeler og reparasjonsmanualer og hvor lenge programvareoppdateringer leveres
  • Krav til bruk av bærekraftsmerker
  • Krav til tjenester, herunder informasjonsverktøy, f.eks. nettsteder eller applikasjoner, som sammenligner bærekraftsrelaterte egenskaper
  • Styrket vern mot urimelig handelspraksis, herunder villedende eller manglende informasjon og villedende praksis som for eksempel førtidig produktsvikt

Hensikten med høringen er å orientere berørte parter i Norge om innholdet i EU-kommisjonens forslag. I tillegg har høringsnotatet som formål å invitere berørte parter til å gi innspill til en norsk posisjon.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innholdet i forslaget og konsekvensene ved eventuell gjennomføring i norsk rett. Det bes spesielt om synspunkter på:

  • Om flere bestemmelser enn forslagene knyttet til merker og sammenligningstjenester bør favne videre enn miljørelaterte egenskaper, dvs. også gjelde sosiale aspekter
  • Bestemmelsen om førtidig produktsvikt i nytt punkt 23e i vedlegg til direktiv om urimelig handelspraksis
  • Forslaget til endringer i forbrukerrettighetsdirektivet om at det skal gis informasjon om produsentgarantier utover 2 år for varer. Er reglene hensiktsmessige i lys av at norsk rett har en reklamasjonsfrist på inntil 5 år for varige forbruksgoder?

Direktivforslaget på dansk og engelsk følger vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at forslaget består av to dokumenter, forslag til endringer i direktivene og forslag til endringer i vedlegg 1 til direktiv om urimelig handelspraksis.

På kommisjonens nettsider finnes informasjon (på engelsk) om styrking av forbrukernes rettigheter i det grønne skiftet og faktaark om forslaget her, samt lenke til forslagene på ulike språk, kunnskapsgrunnlaget og konsekvensanalyse her.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adresselisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på departementets hjemmeside. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på samme nettside under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til postmottak@bfd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på departementets nettside.

Høringsfristen er 1. september 2022

Ved spørsmål kan fagdirektør Eva Tverberg (tlf. 97 18 45 96) kontaktes.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Eva Tverberg

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signature

Abelia

Akademikerne

Avfall Norge

Bellona

Besteforeldrenes Klimaaksjon

Changemaker

Circular Norway

Dagligvarelevarandørenes forening

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Elektroforeningen

Energi Norge

Etisk handel Norge

Fairtrade Norge

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forskningsinstituttet SIFO

Forum for utvkling og miljø

Framtiden i våre hender

Handelens Miljøfond

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Jussbuss- Juss-studentenes rettsinformasjon

Justis- og beredskapsdepartement

Klima- og miljødepartementet

Klimastiftelsen

Kommunesesektorens organisasjon- KS

Landbruks- og matdepartementet

Landsorgansisjonen i Norge

Mattilsynet

Miljøagentene

Miljødirektoratet

Miljømerking Norge

Miljøorganisasjonen Zero

Natur og ungdom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Bilbransjeforbund

Norges Byggmesterforbund

Norges Handelshøyskole

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Gjenvinning

Norsk Reiselivsforum

Nærings- og fiskeridepartmentet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Olje- og energidepartementet

OsloMet- Oslo Metropolitan University

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskogsfondet

Restarters Norway

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen Miljøfyrtårn

UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv

UNIO – hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

WWF Verdens naturfond

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund