Høring av Europakommisjonens reviderte forslag til rammedirektiv for tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.05.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601742-1/TAJ/SMS

10.04.2006

Høring av Europakommisjonens reviderte forslag til rammedirektiv for tjenester

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) sender med dette revidert forslag til direktiv om tjenester i det indre marked på høring. Nedenfor gjøres det rede for bakgrunnen for og hovedinnholdet i forslaget, målet med høringen og den videre prosses i Norge.

Bakgrunn
Europakommisjonen (Kommisjonen) la 13. januar 2004 fram et forslag til direktiv om tjenester i det indre marked. Europaparlamentet (Parlamentet) gjennomførte første lesning 16. februar 2006 og foreslo en del endringer til Kommisjonens forslag. Kommisjonen la 4. april i år fram et foreløpig, revidert forslag til direktiv om tjenester. Forslaget bygger ifølge Kommisjonen på Parlamentets endringer i tillegg til mindre justeringer som følge av Rådets diskusjoner som har pågått parallelt med parlamentsbehandlingen. Det foreløpige forslaget kan inneholde redaksjonelle feil og andre mindre feil. Ifølge Kommisjonen kan det ta opptil en måned før endelig forslag fra dem foreligger. Den foreløpige versjonen kan lastes ned fra følgende internettadresse:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/services/docs/services-dir/guides/amended_prop_en.pdf

Høringsinstansene oppfordres til å følge med på ovennevnte hjemmesider for å få tilgang til Kommisjonens endelige forslag.

Regjeringen sendte norske kommentarer til EU i forkant av parlamentsbehandlingen 16. februar i år. De fleste av de norske kommentarene er ivaretatt i Parlamentets avstemningsresultat og ser ut til å være videreført i Kommisjonens nye utkast. Dette gjelder imidlertid ikke vårt innspill om at unntaket for rettslig inkasso burde utvides til også å omfatte utenrettslig inkasso. De norske kommentarene ligger på NHDs hjemmesider på Internett, se lenken nedenfor.

Ifølge Kommisjonen er formålet med det reviderte forslaget å oppnå et reelt indre marked for tjenester ved å fjerne hindringer knyttet til handel med tjenester og etablering. Det legges også opp til å styrke forbrukernes rettigheter ved kjøp av tjenester og å etablere juridisk bindende forpliktelser for effektivt administrativt samarbeid mellom medlemslandene. Forslaget ses i sammenheng med målene i Lisboa-strategien.

Elementer av innholdet i det reviderte direktivet
Anvendelsesområde
: I tråd med Europaparlamentets endringsforslag omfatter direktivforslaget alle kommersielle, konkurranseutsatte tjenester, unntatt tjenester som er regulert i egne direktiv. Helsetjenester, audiovisuelle tjenester, pengespill, sosiale tjenester i forbindelse med sosial boligbygging, barnepass og støtte til trengende familier og personer, virksomheter som er forbundet med utøvelse av offentlig myndighet, transporttjenester, havnetjenester, vikarbyråtjenester og sikkerhetstjenester er foreslått unntatt fra direktivet. I tillegg er det foreslått særskilte unntak for midlertidig tjenesteyting bl.a. for behandling av avfall, rettslig inkasso, lovpålagt revisjon og internasjonal privatrett. Lønns- og arbeidsforhold for utsendte arbeidstakere reguleres ikke av tjenestedirektivet.

Tjenester av allmenn interesse reguleres ikke av tjenestedirektivet. Kun konkurranseutsatte tjenester omfattes av direktivet.

Nasjonale myndigheter definerer selv hvilke tjenester som er tjenester av allmenn interesse og hvilke som skal konkurranseutsettes.

Tjenestedirektivet regulerer ikke nasjonale myndigheters adgang til å re-kommunalise­re tjenester.

Fri etableringsrett: Virksomhetene vil kunne få godkjent alle autorisasjoner online og i de såkalte kontaktpunktene (one stop shop). Autorisasjonsprosedyrene blir klarere og mer gjennomsiktige.

Fri bevegelse av tjenester: Hovedregelen er at medlemsstatene skal respektere tjenesteyters rett til å yte midlertidige tjenester på tvers av landegrensene. I tillegg skal vertslandet sikre fri tilgang til og fri utøvelse av midlertidig tjenesteyting. Vertslandet har imidlertid rett til å treffe forholdsregler der det er nødvendig å beskytte den offentlige orden, den offentlige sikkerhet og miljøet. En forutsetning for å treffe slike tiltak er at de er forholdsmessige og ikke-diskriminerende.

Forbrukerbeskyttelse: Virksomhetene skal oppgi viktig informasjon til forbrukerne. Forbrukerne kan ikke utsettes for forskjellsbehandling på grunn av sitt oppholdssted eller sin nasjonalitet.

Administrativt samarbeid: Medlemstatene skal øke det administrative samarbeidet for å sikre et bedre og mer effektivt tilsyn med virksomhetene. Til dette formålet er det i ferd med å utvikles et elektronisk informasjonssystem som gjør det mulig for myndighetene å utveksle opplysninger direkte og effektivt (IMI).

Høring
Vi sender med dette det reviderte direktivutkastet på høring og ber om at eventuelle kommentarer mottas innen 9. mai 2006. Høringsfristen er satt på bakgrunn av forventet timeplan i EU. Hensikten med høringen er både å informere om direktivet og å få tilbakemeldinger om de ulike delene av det reviderte direktivet.

NHD vil få oversatt direktivutkastet til norsk. Dette vil imidlertid ta noe tid. Oversettelsen vil bli lagt ut på NHDs hjemmesider på Internett på følgende adresse, der også dette høringsbrevet ligger:

http://odin.dep.no/nhd/norsk/samarbeid/europeisk/p30007523/bn.html

Vi legger til grunn at departementene vurderer de områdene de har et særlig ansvar for. Vi oppfordrer de enkelte departementer og organisasjoner til å sende forslaget til orientering eller høring til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte (se liste over høringsinstanser). Dersom det er andre organisasjoner som bør høres om forslaget, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette.

Videre prosess
Ifølge signaler vi har fått fra ulike kilder i EU forventes det at det nye utkastet til direktivet vil bli diskutert på det uformelle konkurranseevnerådsmøtet 21.-22. april. Det er mulig at medlemsstatene kommer fram til politisk enighet på det formelle konkurranseevnerådsmøtet 29.-30. mai, i tråd med signalene som ble gitt på Det europeiske råds møte i mars. Prosessen kan imidlertid ta lengre tid dersom medlemslandene ikke blir enige eller Parlamentet ber om en annen gangs lesning. Det er en mulighet for at direktivet må behandles på Det europeiske råds møte 15. juni dersom man ikke kommer til enighet på ministernivå. Det endelige vedtaket vil trolig bli fattet tidlig i den finske formannskapsperioden.

For å få belyst direktivforslagets innhold på en best mulig måte inviterer vi også med dette til et høringsmøte 26. april kl.12.00 – 15.00 I plenumssalen I Nærings- og handelsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens pl. 1. Tilbakemelding om hvem som vil delta på møtet bes formidlet til Hege Nordli ( hno@nhd.dep.no) innen 21. april. I lys av dette møtet og høringsrunden vil vi vurdere den videre oppfølging nærmere.

Med hilsen

Morten Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Randi Wilhelmsen
avdelingsdirektør

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Edelmetallkontrollen
Euro Info Centre – Øst
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Justervesenet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens legemiddelverk
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

Akademikerne
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforeningen
Legeforeningen
NARF
Norges Juristforbund
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
De Facto
ATTAC
MENON AS
NUPI
FAFO
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Nei til EU
Senter for Europarett, UiO
Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk, UiO
Arena, UiO
Radikalt Europa
Europabevegelsen
Europahuset