Høring av evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Finansdepartementet sender med dette på høring evalueringsrapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av Deloitte AS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2017

Vår ref.: 16/1298 KrW

I Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015) ble regjeringen blant annet bedt om å gjennomgå effekten av land-for-land-forskriften målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Deloitte AS har på vegne av Finansdepartementet gjennomført en evaluering av det norske land-for-land regelverket slik det følger av bestemmelsene i regnskapsloven § 3-3d og verdipapirhandelloven § 5-5a med tilhørende forskrifter. 

Finansdepartementet sender med dette på høring evalueringsrapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av Deloitte AS. 

Departementet ber spesielt om høringsinstansenes innspill til anbefalingene i rapportens kapittel 6 om å skille regelverket rettet mot betalinger i utvinningsindustrien fra regelverket som er rettet mot å synligjøre skattetilpasninger, for å oppnå full effekt av reguleringen. Høringsinstansene kan komme med innspill om eventuelle behov for lov- og forskriftsendringer på dette området. Slike innspill bør inneholde en begrunnelse og konkret formulering av endringene man mener det er behov for. 

Høringsfristen er 7. desember 2017. 

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider. 

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Attac Norge
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Datatilsynet
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
E&Y
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Juridisk lovgivning for kvinner (JURK)
Kirkens Nødhjelp
KLP
KPMG
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norad
Norges Handelshøyskole
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Oslosenteret
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
PWC
Redd Barna
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
Storebrand ASA
Støttekomiteen for Vest-Sahara
Tax Justice Network - Norge
Transparency International Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Yara International ASA
YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet