Høringer

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet. Departementet foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal også omfatte forskrifter som på enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i i skadeserstatningsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.09.2019

Vår ref.: 19/2289

 

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet.

Departementet foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal også omfatte forskrifter som på enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i i skadeserstatningsloven.

Bakgrunn

I dag benyttes forskrift om menerstatning ved yrkesskade (herunder invaliditetstabellen) ved beregning av menerstatning ved pasientskader. Varig medisinsk invaliditet fastsettes enten ved at det vises direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen eller med grunnlag i en sammenligning med tilstandene som er regulert i invaliditetstabellen. Formålet med forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like erstatningskrav og forutberegnelighet for erstatningssøkerne. Forskriften er i utgangspunktet utformet med tanke på tilstander som kan oppstå ved yrkesskader. Den er derfor ofte mangelfull og ikke helt treffende ved utmåling av menerstatning i pasientskadesaker.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) anbefalte i brev 26. september 2017  at det settes i gang et arbeid for å revidere invaliditetstabellen. På denne bakgrunn gav Helse- og omsorgsdepartementet i brev 13. februar 2018 NPE i oppdrag å utarbeide et forslag til forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskadesaker.

NPE svarte på oppdraget ved brev 15. mars 2019 med forslag til høringsnotat og utkast til forskrift om menerstatning ved pasientskader. Høringsnotatet og utkast til forskrift er vedlagt.

NPEs forslag til forskrift er inndelt i tre deler. Del I utdyper de grunnleggende vilkårene for menerstatning ved pasientskader. Del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i gjeldende forskrift om menerstatning ved yrkesskade med forslag til endringer og til nye medisinske områder.

Departementet foreslår en endring i pasientskadeloven § 4 som gir departementet hjemmel til å fastsette den nye forskriften. Forslag til endringer i kursiv:

"§ 4 Andre erstatningsregler

For tapsutmåling, skadelidtes medvirkning mv. gjelder lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning og alminnelige erstatningsrettslige regler. Erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art etter skadeserstatningsloven § 3-5 og tap under 10.000 kroner erstattes likevel ikke etter loven her. Departementet kan gi forskrifter om beregning av menerstatning i pasientskadesaker som utfyller eller avviker fra reglene i skadeserstatningsloven § 3-2.

Skader som faller inn under dekningsområdet til lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 10 kan ikke kreves erstattet etter loven her.

Loven er ikke til hinder for at erstatningskrav gjøres gjeldende overfor andre enn Norsk Pasientskadeerstatning. Krav som kan fremmes etter loven her, kan likevel ikke fremmes mot staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommuner og kommuner. Regress kan bare kreves mot den som selv har voldt skaden forsettlig eller som har unnlatt å betale tilskudd etter § 8."

Departementet ber om merknader til forslag om endringer i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader innen 2. september 2019.

Vi ber spesielt om merknader til bestemmelsen i forskriftsutkastet § 4 andre ledd om beregningsmåten ved flerskader. NPE foreslår at den medisinske invaliditeten som pasientskaden gir skal fastsettes uavhengig av andre skader eller sykdommer (separasjonsprinsippet). Forslaget avviker fra gjeldende rett. Høyesterett har fastsatt at menerstatning i flerskadetilfellene skal utmåles etter differanseprinsippet. Etter dette prinsippet fastsettes menerstatningen til differansen mellom erstatning for samlet invaliditet etter pasientskaden og erstatning for den invaliditet som pasienten hadde fra før. Det vises til vedlagte utkast til høringsnotat for en nærmere begrunnelse. 

Den foreslåtte endringen i pasientskadeloven § 4 vil gi hjemmel til forskrifter som utdyper eller avviker fra gjeldende rett etter skadeserstatningsloven. Dette vil blant annet omfatte ovennevnte forslag til avvikende regel i flerskadesakene, dersom forslaget skulle bli videreført etter høringen.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: Regjeringen.no

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

 

 

Geir Helgeland (e.f)

avdelingsdirektør

 

 

                                                                   Tjaarke Hopen

                                                                   fagdirektør

 

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Amnesty International Norge

Autismeforeningen i Norge

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale forskningsetiske komiteer

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag

Diabetesforbundet

Direktoratet for e-helse

Finans Norge

Folkehelseinstituttet


Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Forskerforbundet

Frambu

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helsedirektoratet

HIV-Norge

Human-Etisk Forbund

Humanistforbundet

Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for samfunnsforskning

Jordmorforbundet NSF

Juristforbundet

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Legeforeningens forskningsinstitutt

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Menneskeverd

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges kristelige legeforening

Norges Parkinsonforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk fysioterapeutforbund

Norsk gynekologisk forening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Psykologforening

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Revmatikerforbund


Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for stamcelleforskning

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tourette Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn

Personvernnemnda

Personskadeforbundet

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo


Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statistisk sentralbyrå (SSB)


Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stoffskifteforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

Turner Syndrom foreningen i Norge

Unio

Velferdsinstituttet NOVA

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn