Høring av forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

I dette høringsnotatet legger Kunnskapsdepartementet fram forslag til endringer i forskrift 15. desember 2020 nr. 2874 om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet. Departementet foreslår å endre kravet til fysiske kurs ved at det ikke settes en begrensning i andel kurs ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at studieforbundene kan tilby fysiske kurs, digitale kurs eller en kombinasjon av disse, og at rene digitale kurs kan være tilskuddsberettiget. Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt tilsvarende forslag til endringer i forskrift 8. desember 2020 nr. 2896 om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2023

Vår ref.: 22/5589

Høring - forslag til endring i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet på høring.

Departementet foreslår å endre kravet til fysiske kurs ved at det ikke settes en begrensning i andel kurs ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at studieforbundene kan tilby fysiske kurs, digitale kurs eller en kombinasjon av disse, og at rene digitale kurs kan være tilskuddsberettiget. Departementet foreslår å videreføre kravet om at alle deltakere og kursledere skal delta samtidig ved bruk av elektronisk kommunikasjon og fysiske samlinger.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved å bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2948872

Høringen er åpen for alle. Også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 1. mars 2023.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt tilsvarende forslag til endringer i forskrift 8. desember 2020 nr. 2896 om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet på høring.

 

Med hilsen

Therese Sofie Aasen (e.f.)
avdelingsdirektør                                            Knut Astad
                                                                           seniorrådgiver

Departementene 
Fylkeskommunene
Statsforvalterne 
Sysselmesteren på Svalbard 
Kommunene
Sametinget
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Akademisk Studieforbund 
Kompetanseforbundet
Studieforbundet AOF
Studieforbundet Livslang Læring
Studieforbundet næring og samfunn

Idrettens studieforbund 
Musikkens studieforbund
Kristelig studieforbund 
Senterpartiets studieforbund 
Sàmi oahppolàvdegoddi/Samisk studieforbund 
Studieforbundet Funkis
Venstres Studieforbund 
Voksenopplæringsforbundet 
Studieforbundet kultur og tradisjon
Studieforbundet natur og miljø
Studieforbundet Solidaritet

Abelia 
Akademikerne 
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finans Norge
Frivillighet Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund