Høring av forslag til endringer i pasientbetalingsforskriften, skatteloven og skattelovforskriften vedrørende helseforetaks tilbud om NIPT

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre rett for helseforetak til å kreve full pasientbetaling for non-invasiv prenatal test (NIPT), fra gravide som er under 35 år ved termin og ikke har andre indikasjoner for fosterdiagnostikk. NIPT er analyse av blodprøve fra gravide for å undersøke sannsynligheten for kromosomavvik hos fosteret. Videre foreslås det å innføre skatteplikt på helseforetakenes inntekt fra tilbud om NIPT til denne gruppen. Formålet er å bidra til lik tilgang til NIPT i hele landet og bidra til å forhindre at kvalifisert helsepersonell slutter i offentlige sykehus for å starte i arbeid hos private helsetjenesteaktører som tilbyr samme tjeneste.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.01.2024

Vår ref.: 23/4171

Høring av forslag til endringer i pasientbetalingsforskriften, skatteloven og skattelovforskriften vedrørende helseforetaks tilbud om NIPT

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre rett for helseforetak til å kreve full pasientbetaling for non-invasiv prenatal test (NIPT), fra gravide som er under 35 år ved termin og ikke har andre indikasjoner for fosterdiagnostikk. NIPT er analyse av blodprøve fra gravide for å undersøke sannsynligheten for kromosomavvik hos fosteret. Videre foreslås det å innføre skatteplikt på helseforetakenes inntekt fra tilbud om NIPT til denne gruppen.

Formålet er å bidra til lik tilgang til NIPT i hele landet og bidra til å forhindre at kvalifisert helsepersonell slutter i offentlige sykehus for å starte i arbeid hos private helsetjenesteaktører som tilbyr samme tjeneste. Skatteplikten innføres for å fjerne den økonomiske fordelen helseforetakene ellers ville fått ved tilbud om NIPT uten skattlegging.

Høringsfristen er tirsdag 30. januar 2024.

Vi ber om at høringssvar leveres digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, foreløpig lagre et høringssvar og laste opp vedlegg. Høringer er åpne, og alle kan sende svar til oss. Det er også anlednig til å sende høringssvar uten å registrere seg. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert sammen med andre høringssvar. Vi ber mottakerne av dette brevet vurdere om høringsnotatet også bør sendes til etater, medlemmer osv. som ikke står på listen. 

Med hilsen

 

Geir Helgeland (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Vegard Pettersen

spesialrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndsk

Departementene

Bioteknologirådet
Datatilsynet
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Kreftregisteret
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Pasient- og brukerombudene
Personvernnemnda
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard

Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

ACOS AS
Aleris
Alliance Healthcare Norge AS
A-medi AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Betanien sykehus
Betanien hospital
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Colosseumklinikken Medisinsk senter
Delta
Den Norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diakonhjemmet sykehus
DIPS ASA
Dr. Dropin
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Frambu
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Haraldsplass diakonale sykehus
Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
IKT Norge
Infodoc
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustrien
LHL
Lovisenberg diakonale sykehus
Martina Hansens Hospital
Medi3
Medicus
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Osteopatforbund
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Prima Omsorg
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
SINTEF Helse
Solli Distriktspsykiatriske senter
Sykehuset Oslo Øst
Spekter
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tannleger i privat sektor
Tyrili
Unio
Unilabs
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Voss Distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli)