Høring av forslag til endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

Høring med forslag som skal bidra til å utvide bruken av domstolenes nettportal, Aktørportalen, i så stor utstrekning og så raskt som mulig.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2018

Vår ref.: 18/4316

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene på høring.

Det er et domstolfaglig ønske at bruken av domstolenes nettportal, Aktørportalen, utvides i så stor utstrekning og så raskt som mulig, se Prop. 62 L (2017–2018) s. 11. På denne bakgrunn foreslår departementet endringer i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene (ELSAM-forskriften), som regulerer Aktørportalen.  

Bruk av Aktørportalen for advokater og autoriserte advokatfullmektiger vil bli obligatorisk i sivile skjønns- og tvistesaker med virkning fra 15. september 2018, og det foreslås at slik bruk av nettportalen også skal gjøres obligatorisk i straffesaker. Det foreslås også å utvide forskriftens virkeområde til å omfatte kommunikasjon med domstolene i jordskiftesaker. Dernest forslås endringer i bestemmelsen om hvem som kan kommunisere elektronisk i nettportalen. Videre foreslås forskriftsendringer som åpner for elektronisk kommunikasjon mellom domstolene og advokater og autoriserte advokatfullmektiger, gjennom løsninger for systemintegrasjon. 

Forslaget er utarbeidet av Domstoladministrasjonen i samarbeid med departementet.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. oktober 2018.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2608767

Høringene er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet og forslaget for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med hilsen
Jostein H. Solberg
avdelingsdirektør

Vilde Hallgren Bodal
førstekonsulent

 

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet

 

 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Domstoladministrasjonen

 

 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Jordskifterettene

 

 • Akademikerne
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Dommerfullmektigforeningen
 • KS
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Parat