Høring av forslag til forskrift om rett til erstatning etter politiloven § 23 a

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift til politiloven § 23 a om erstatning for skader som skyldes pålagt trening.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2022