Høring av forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Ekstremismekommisjonen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.08.2022

Vår ref.: 22/2783

Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 10. juni 2022 og skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. I forbindelse med dette skal kommisjonen belyse ulike forhold som har gitt grobunn for fremvekst av radikalisering og ekstremisme i Norge i nyere tid, og hvordan dette kan forebygges bedre framover. For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, skal kommisjonen gjennomgå og vurdere alvorlige saker som omhandler ekstremisme. Saksgjennomgangen skal, sammen med kommisjonens øvrige arbeid, gi grunnlag for anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres og i den forbindelsen belyse hva de offentlige tjenestene trenger i framtiden for å forebygge at lignende hendelser skjer igjen.

 

Lovforslaget som nå sendes på høring, skal gi Ekstremismekommisjonen tilgang til informasjon som er nødvendig for at kommisjonen skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for kommisjonen og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker. Det foreslås ikke at det etter loven skal gjelde noen opplysningsplikt overfor kommisjonen.

 

For at Ekstremismekommisjonen skal kunne utføre arbeidet innen de fastsatte fristene, sendes høringsnotatet på alminnelig høring med høringsfrist 9. august 2022.

 

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)

avdelingsdirektør

                                     

                                                    Mari Aam

                                                    seniorrådgiver

Alle departementene

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon – DSS

Direktoratet for e-helse

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Domstolsadministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets høgskole

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KRIPOS

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Norges forskningsråd

Norsk senter for menneskerettigheter

Pasient- og brukerombudet

Personvernnemnda

Politidirektoratet (POD)

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets utlendingsenhet (PU)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Statens helsetilsyn

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Universitene og høyskolene

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Økokrim

 

Norges institusjon for menneskerettigheter

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Fylkeskommunene

Kommunene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Forskerforbundet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

Kriminalomsorgens yrkesforbund

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes landsforening

Norges Juristforbund

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk journalistlag

Norsk legeforening

Norsk pasientforening

Norsk presseforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk psykologforening

Norsk redaktørforening

Norsk Tjenestemanslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Politiets fellesforbund

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Forskningsstiftelsen FAFO

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Nordlandsforskning

Adopsjonsforum

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

 

Caritas Norge

Civita – Den liberale tankesmien

Den norske Helsingforskomite

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Kristent interkulturelt arbeid

Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Minotenk

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Redd Barna

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for flerkulturell ungdom

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Tankesmien Agenda

 

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Miljøpartiet De grønne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre