Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. mars 2011 og avleverte sin utredning 4. mars 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2013

Vår ref.: 13/1010

Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. mars 2011 og avleverte sin utredning 4. mars 2013.

Utvalget har utredet utviklingen i norsk kulturpolitikk med hovedvekt på perioden etter 2005, og gitt sin vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene fremover. De har foretatt en bred analyse og foreslår tiltak på en rekke områder innenfor kulturpolitikken. Utvalget ble bedt om å vurdere det frivillige kulturlivet som del av kulturpolitikken. Klare grenseflater mellom kulturlivet og idretts- og medieområdet skulle identifiseres, uten at det skulle foretas en full gjennomgang av sistnevnte områder. Det vises for øvrig til utvalgets mandat, vedlagt høringsdokumentene.

Trykte eksemplarer av utredningen kan bestilles på følgende adresser:

Private aktører - offpub@fagbokforlaget.no.

Offentlige instanser - publikasjonsbestilling@dss.dep.no.

Instanser som ikke står på høringslisten kan også sende høringssvar. Departementet ber høringsinstansene om å videreformidle høringsbrevet til aktuelle underliggende organer, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på adresselisten. Vi oppfordrer også til å videresende brevet til andre interesserte.

På grunn av utredningens omfang, ber vi om at det fremgår tydelig av høringssvaret:

  • Hvilke punkter og kapitler som omtales i høringsuttalelsen
  • Hva som eventuelt er generelle merknader
  • Hvis høringsinstansen foreslår oppfølging av konkrete tiltak eller områder i utredningen, ber vi om at forslagene fremmes i prioritert rekkefølge.

Høringsuttalelser skal sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no.

Høringsfristen er 1. juli 2013.

 

Med hilsen

 

Heidi Karlsen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Gunhild Strand Molle
seniorrådgiver

 

Høringsinstanser:

Alle kommuner

Alle fylkeskommuner

Abelia

Agder naturmuseum og botanisk hage

Agderforskning AS

Ája Samisk senter

Ája samisk språksenter

Akershus musikkråd

Akershusmuseet

Arkeologisk museum i Stavanger

Arkitektur- og designhøgskolen

Arkivverket

Arran Lulesamisk senter

Astrup Fearnley museet

Atlanterhavsparken, Stiftelsen

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombodet

Baroniet Rosendal

Bergen Global Music Network

Bergen internasjonale kultursenter

Bergen Røde Kors

Bergens Sjøfartsmuseum

BI

Bibliotekarforbundet

Biblioteksentralen A/L

Bibsys

Blaafarveværket

Bokbyen ved Skagerrak

Bokmålsforbundet

Bymuseet i Bergen

Dalane Folkemuseum

Datatilsynet

De Samiske Samlinger

Den norske bokhandlerforening

Den norske Forfatterforening

Den norske forleggerforening

Det flerspråklige bibliotek (Deichman)

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Det norske blåseensemble anno 1734

Det Norske Samlaget

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Domkirkeodden, Stiftelsen

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Eidsvoll 1814

Eiker og Lågendalen museum

Fafo

Fagforbundet

Falstadsenteret, Stiftelsen

Filmfond Nord

Finansdepartementet

Finsk-Norsk kulturinstitutt

Floorknights

Follo museum

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Forbrukartvistutvalet

Foreldreutvalet for grunnskolen

Foreningen !Les

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskerforbundet

Forsvarsdepartementet

Frisklivssentralen

Frivillighet Norge

Galleri IKM/Oslo museum

Galleri LNM

Gallogiedde Samisk friluftsmuseum

Grimstad bys museer

Gudbrandsdalsmusea

Halden historiske Samlinger

Hallingdal museum

Hallingdølen

Hardanger og Voss museum

Haugalandmuseene

Hedmark fylkesmuseum

Helgeland museum

Helse- og omsorgsdepartementet

Henie Onstad Kunstsenter

Hringariki

Høgnorskringen

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn- og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

IMDI

Institutt for journalistikk

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Internasjonalt hus, Stavanger

IRIS

Ivar Aasen-sambandet

Justis- og politidepartementet

Jærmuseet

Jødisk museum

Jødisk museum i Oslo, Stiftelsen (JMO)

KATFOS aktivitetssenter

KHIO

Klagenemnda for stadnamnsaker

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker kulturhistoriske museum, Stiftelsen

Konkurransetilsynet

Kulturforbundet

Kulturkvartalet

Kulturkvartalet i Sarpsborg

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsforlaget

Kunst- og designhøgskolen

Kunstbanken Hamar

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstmuseene i Bergen

Kunstmuseet KUBE

Kunstnerdalen Kulturmuseum

Kunstnernettverket

Kvenkultursenteret v/Halti Nasjonalparksenter

Kvensk institutt

Kvæntunet

Kyrkjerådet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landslaget for lokalaviser

Landslaget for privat- og lokalarkiv

Landslaget for språklig samling

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Leser søker bok

Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Likestillings- og diskrimineringsombodet

Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Museum

LNU

LO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mandal musikkråd

Mediebedriftenes landsforening

MedieNorge (UiB)

Medietilsynet

Midt-Troms Museum

Miljøverndepartementet

MIRA senteret

Mjøsmuseet

Musea i Sogn og Fjordane

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

Museene i Sør-Trøndelag

Museet Midt

Museum for Visuell Kunst og Musikk

Museum Nord

Museum Stavanger

Museum Vest

Museumssenteret i Hordaland

Møreforsking AS

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Navnekonsulenttjenesten for samiske og finske stedsnavn

Navnekonsulenttjenesten i Oslo

NHH

NHO

NIBR

NIFU STEP

NIKU

Nobels fredssenter

NOKUT

NORAD

Nordisk samisk institutt

Nordlandsmuseet

Nordmøre museum

Nordnorsk fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum

Nord-Norsk kulturråd

Nordnorsk Kunstmuseum

Nord-sør biblioteket (Stavanger bibliotek)

Nord-Troms Museum

Noregs Mållag

Norges Bygdekvinnelag

Norges forskningsråd

Norges husflidslag

Norges idrettsforbund

Norges idrettshøgskole

Norges kulturvernforbund

Norges museumsforbund

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges veterinærhøgskole

NORLA

Norsk arkivråd

Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Bergverksmuseum

Norsk bibliotekforening

Norsk Bokreidingslag

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk fagbibliotekforening v/Kristin Røijen

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filmfond- samme som filminstitutt

Norsk filminstitutt

Norsk filmutvikling - samme som filminstitutt og filmfond

Norsk Folkemuseum

Norsk forfattersentrum

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk jernbanemuseum

Norsk journalistlag

Norsk Kjøretøyhistorisk Museum

Norsk lektorlag

Norsk litteraturfestival

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lokalradioforbund

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk Maritimt Museum

Norsk musikkråd

Norsk Målungdom

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk Skogfinsk museum

Norsk språkforening

Norsk teaterråd

Norsk Teknisk Museum

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Norske kveners forbund

Norske kyrkjeakademi

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norsk-finsk forening/Norjalais-suomalainen yhdistys

Norskt Måldyrkingslag

Norut

NOVA

NRK - me

NTB

Nynodata AS

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk pressekontor

Nynorsklaget

Nærings- og handelsdepartementet

Næs Jernverksmuseum

Ole Bull akademiet

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oslo byarkiv

Oslo Museum

Oslo Nye teater

Patentstyret

Perspektivet Museum

Pikene på broen i Kirkenes

Polarmuseet i Tromsø

Post- og teletilsynet

Posten Noreg AS

Preus museum

Produsentforeningen

Punkt Ø

Randsfjordmuseene

Riddu Duottar Museat

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksarkivet

Riksmålsforbundet

Romsdalsmuseet

Ryfylkemuseet

Rørosmuseet, Stiftelsen

Rådet for medieforskning

Saemien Sijte

Samarbeidsnemnda for namnegransking

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samenes folkeforbund

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samisk høgskole/Sámi Allaskuvla

Samisk kultursenter

Samisk kunstnersenter

Samisk Museumslag

Samisk spesialbibliotek

Samlaget

Saviomuseet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Setesdalsmuseet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Skogfinnenes interesser i Norge

Skolenes Landsforbund

Skoltene i Norge

Sosial- og helsedirektoratet

Språkrådet

Statens kartverk

Statens navnekonsulenttjeneste for kvenske stedsnavn

Statsbygg

Stenersen museet

Stiftelsen kirkeforskning (KIFO)

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Sunnhordland Museum

Sunnmøre Museum

Svalbard museum

Sydsamisk teater

Sørlandets Kunstmuseum

Sør-Troms Museum

Tana og Varanger museumssiida

Taternes landsforening

Telemark Museum

Telemarksfestivalen i Bø

Telemarksforskning

Toll- og avgiftsdirektoratet

TrAP (Transnational Arts Production)

Trøndelag Folkemuseum

UNESCO

Ungdomshuset TVIBIT

UNI Rokkansenteret

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetets kulturhistoriske museum

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utsmykkingsfondet for offentlege bygg/KORO

Valdresmusea

Varanger museum

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

Vest-Agder-museet IKS

Vestfoldmuseene

Vestlandske kunstindustrimuseum

Vest-Telemark Museum

Vox

Økokrim

Østfold fylkesgalleri c/o Galleri F15

Østfold kulturproduksjon

Østfoldmuseene

Østsamisk museum