Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

Barne- og familiedepartementet sender med dette NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste på høring. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter innen 1. mai 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2020

Vår ref.: 19/4950

Barne- og familiedepartementet sender på høring NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste – en gjennomgang av familieverntjenesten.

Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018 og overleverte sin innstilling til barne- og familieministeren 21. november 2019. Utvalget har vurdert dagens organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for familieverntjenesten. Du kan lese et sammendrag av utvalgets vurderinger og anbefalinger i NOUens kapittel 20.

Utredningen kan leses her: NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

Kommentarer til utredningen må være departementet i hende innen 1. mai 2020.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen 

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)avdelingsdirektør

Liv Solveig Korsvik
fagrådgiver

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
 
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til vold
Amnesty International Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region øst
Bispedømmerådene
Blå Kors
CRUX
Datatilsynet 
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Domstoladministrasjonen
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreningen for Fangers Pårørende
Foreningen 2 Foreldre
Forum for barnekonvensjonen
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frivillighet Norge
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Home-Start Familiekontakten Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon - Bergen
Kirkens Bymisjon – Kristiansand
Kirkens Bymisjon – Oslo
Kirkerådet
Kommunesektorens organisasjon
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
LO
Longyearbyen lokalstyre
Mannsforum
Mental helse
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Modum Bad
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon
Norsk barnevernsamband
Norsk fosterhjemsforening
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Psykologforening
Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske kvinners sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barneverntiltak – OPB
Oslo katolske bispedømme
OsloMet – storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Press - Redd Barna Ungdom
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Reform - Ressurssenter for menn
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Midt
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Sør
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Vest
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Øst
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Sametinget
Samisk høgskole
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
SOS barnebyer
Statens Barnehus Bergen
Statens Barnehus Oslo
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen Betanien Oslo
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Oppland
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms
Støttesenter mot Incest - Oslo
Sysselmannen på Svalbard
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsdirektoratet
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
VID vitenskapelige høgskole
Virke
Voksne for barn