Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.10.2022

Vår ref.: 22/2811

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk i oppdrag å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformene vil kunne nås. Videre skulle utvalget se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.

Utvalget la fram sin utredning 16. juni 2022. Her foreslår utvalget blant annet at:

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes
  • Minsteytelsene i pensjonssystemet bør reguleres i takt med lønnsveksten
  • Uføre bør delvis skjermes for virkningen av levealdersjustering

Rapporten er tilgjengelig på regjeringens nettside:

NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Fristen for høringssvar er fredag 21. oktober.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar under «send inn høringssvar» på regjeingen.no. Alle innspill er offentlig etter offentleglova og blir publisert på vår nettside.

Med hilsen

Dag Holen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                 Silje Aslaksen

                                                 avdelingsdirektør

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsomburdet

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Pensjonsordningen for sykepleiere

Pensjonstrygden for fiskere

Pensjonstrygden for sjømenn

Regelrådet

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Trygderetten

Oslo kommune

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Aktuarforening

Fellesforeningen for AFP

Finans Norge

Forsvar offentlig pensjon

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gabler

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LO Kommune

LO Stat

NITO

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Regnskap Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmendes organisasjoner (SAFO)

Samfunnsbedriftene

Senior Norge

Seniorenes Fellesorganisasjon

Senter for seniorpolitikk

Uføres Landsorganisasjon

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)