Høring - av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200500942-/MBB

24.06.2005

Høring av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter

 1. Utkast til lov om regulering av ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter
 2. Forskrift om merking av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter hjemlet i § 3 i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet forslag til ny lov om regulering av ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter. Departementet har i tillegg laget et forslag til forskrift om merking av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter. Sistnevnte er hjemlet i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. Loven administreres av Barne- og familiedepartementet som er inneforstått med at et alternativ til regulering av skinn fra hunder og katter kan være en merkeforskrift hjemlet i denne.

Departementet ber om eventuelle merknader både til lov- og forskriftsutkastet, og hvilket av de to alternativene som foretrekkes når området skal reguleres. Regjeringen ønsker å sende lovforslaget ut på høring nå, men vil arbeide videre med en vurdering av forholdet til WTO og GATT mens forslaget er på høring.

Departementet ber om at skriftlige innspill sendes Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo. Dersom det er mulig, bes svaret også sendt på e-post til: postmottak@lmd.dep.no. Høringsfristen er 1. oktober 2005.

Om lovutkastet
Lovutkastet vil forby ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av skinn og skinnprodukter som ikke er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte. Privatpersons kjøp i utlandet og eventuelle salg av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter, blir ikke omfattet av loven. Loven setter krav om at eksportøren skal avgi en egenerklæring om at skinnene er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte. Importøren må kunne fremvise erklæringen. Skinn og skinnprodukter fra hunder og katter skal merkes med tydelig lesbar etikett som opplyser hvilket dyr skinnet er fra. Det gis videre forskriftshjemler for å kunne fastsette nærmere bestemmelser om merking og krav til dokumentasjon for at skinnet er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte. Departementet bestemmer hvem som skal føre tilsyn med lovens regler. Overtredelse av lovens bestemmelser kan medføre bøter.

Forskriftsutkastet
Forskriftsutkastet om merking er hjemlet i § 3 i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. som forvaltes av Barne- og familiedepartementet. Det forutsettes at Landbruks- og matdepartementet kan bli delegert myndighet etter loven til å gi en slik forskrift hvis dette alternativet blir aktuelt.

Krav til merking gjelder ervervsmessig salg til forbruker av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter. Forskriften forbyr salg av disse varene hvis de ikke er merket i henhold til reglene i merkeforskriften. Det kreves at skinn og skinnprodukter fra hunder og katter merkes med etikett som opplyser om at produktet inneholder skinn fra hund eller skinn fra katt. Importøren vil være ansvarlig for merkingen, og detaljisten er ansvarlig for å kontrollere at varen er riktig merket. Departementet bestemmer hvem som skal føre tilsyn med merkeforpliktelsen. Overtredelse av lovens bestemmelser kan medføre bøter.

Med hilsen

Eva Grendstad
avdelingsdirektør

Marit Bergliot Braathen
rådgiver

 • Departementene
 • Den norske veterinærforening
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukerombudet
 • Framtiden i våre hender
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Import- og exsport-agenters forening
 • Konkurransetilsynet
 • Mattilsynet
 • NOAH –for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges pelsdyralslag
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk huskattforening
 • Norsk Kennel Klub
 • Norske Rasekattklubbers Riksforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Pelsinform, Pelsbransjens hovedorganisasjon
 • Rådet for dyreetikk
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Stiftelsen Miljømerking i Norge
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitet for miljø- og biovitenskap
 • Veterinærinstituttet