Høring - bindende forhåndsuttalelser fra likningskontorene og tidsbegrensing for virkningen av visse forhåndsuttalelser

Høringsfrist 1. august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/823 SL EF/KR

29.04.04

Høring – bindende forhåndsuttalelser fra likningskontorene og tidsbegrensing for virkningen av visse forhåndsuttalelser

1. Ordningen med bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet i skatte- og avgiftssaker ble innført ved lov 15. desember 2000 nr. 92. Ordningen går ut på at skatte- og avgiftspliktige kan be om Skattedirektoratets vurdering av de skatte- og/eller avgiftsmessige konsekvensene av planlagte fremtidige transaksjoner. Svaret vil være bindende i den forstand at den skatte- og avgiftspliktige kan forlange at svaret legges til grunn ved den senere skatte- og/eller avgiftsfastsettelsen. For at uttalelsen skal være bindende, må transaksjonen være gjennomført i samsvar med de faktiske forutsetninger som lå til grunn for uttalelsen. Ordningen er rettet inn på å behandle tunge og kompliserte saker hvor løsningen ikke kan hentes direkte i lovtekst, forarbeider eller rettspraksis. Det må betales gebyr for å få behandlet en anmodning om uttalelse. Ordningen er et supplement til skatteetatens alminnelige veiledningsplikt.

Skattedirektoratets erfaringer fra dagens ordning viser at det kan være behov for en ordning hvor ligningskontorene innen forholdsvis korte frister kan gi bindende uttalelser om konkrete skattespørsmål før igangsetting av de konkrete disposisjoner som skattespørsmålet angår. Etter at vedtakskompetansen ved ordinær ligning ved lov 15. desember 2000 nr. 92 ble lagt til ligningskontorene, og ligningsnemndene ble gjort til rene klage- og overprøvingsorganer, foreligger ikke lenger en rettslig hindring for å gi ligningskontorene slik myndighet.

En intern arbeidsgruppe i Skattedirektoratet har utredet om dagens ordning med bindende forhåndsuttalelser kan utvikles med sikte på å gi ligningskontorene myndighet til i en viss utstrekning å gi bindende ligningssvar. Arbeidsgruppen avga sin rapport ved årsskiftet 2003/2004. Skattedirektoratet har på bakgrunn av rapporten utarbeidet et forslag til høringsnotat.

2. Finansdepartementet sender med dette Skattedirektoratets høringsnotat om bindende forhåndsuttalelser fra ligningskontorene på høring. Vi ber spesielt om at høringsinstansene ser nærmere på forslaget fra Skattedirektoratet om at anmodninger som gjelder disposisjoner med en verdi på mer enn 10 millioner kroner, alltid skal rettes til Skattedirektoratet.

3. I dagens ordning med bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet er det ikke regulert noen tidsmessig avgrensning av uttalelsenes bindende virkning. Spørsmålet om det bør innføres en tidsbegrensing for uttalelsenes bindende virkning nevnes i vedlagte høringsnotat, men uten at det der foreslås noen endringer på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at en eventuell løsning må være lik for Skattedirektoratet og de lokale ligningskontor.

En tidsmessig avgrensning av uttalelsenes bindende virkning vil være begrunnet i behovet for å rette opp uriktige avgjørelser, unngå langsiktige virkninger av dem og sikre likebehandling. Den enkelte skattyters behov for rettssikkerhet og forutberegnelighet må her vurderes opp mot hensynet til likebehandling, og dermed også skattyternes lojalitet overfor skattesystemet.

Bindende forhåndsuttalelser er aktuelt for to typer transaksjoner. Den ene gruppen består av enkeltstående transaksjoner hvor de skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knytter seg til selve gjennomføringen av transaksjonen. Dette gjelder for eksempel spørsmål om en planlagt fisjon av et aksjeselskap kan gjennomføres skattefritt etter skatteloven kapittel 11. I denne type saker vil de skatterettslige virkningene ha betydning i det året transaksjonen gjennomføres, og spørsmålet om en tidsmessig avgrensning gjelder derfor ikke slike transaksjoner.

Den andre typen transaksjoner er der hvor skattesubjektet skifter permanent – eller langvarig – skatterettslig status. Som eksempler kan nevnes spørsmål om institusjoner kan anses for å være skattefrie og problemstillinger i forbindelse med periodisering av fremtidige inntekter og utgifter. En uttalelse om at en institusjon er skattefri vil etter dagens regelverk kunne påberopes helt til det vedtas en lov eller forskrift som sier noe annet, eller eventuelt til institusjonens virksomhet endres.

I saker hvor skattyters skatteplikt og omfanget av denne beror på en fortolkning av en skatteavtale, oppstår enkelte særlige spørsmål. Dersom det blir gitt en bindende forhåndsuttalelse om dagens forståelse av skatteavtalen, for eksempel om hvordan inntekter og utgifter skal allokeres mellom hovedkontor og fast driftssted, vil uttalelsen være bindende selv om man etter en tid – i internasjonal og norsk praksis – endrer fortolkningen av det rettslige grunnlaget som lå til grunn for uttalelsen. I slike tilfeller vil det ikke være mulig å gi nasjonale regler i lov eller forskrift som kodifiserer den nye fortolkningen av skatteavtalen, da det er skatteavtalen som regulerer forholdet.

Slik departementet ser det, bør det etter dette vurderes om det for transaksjoner som medfører en permanent endring av skattesubjektets skatterettslige status – herunder når dette følger av fortolkninger av skatteavtalenes bestemmelser – skal innføres en tidsbegrensning av uttalelsenes bindende virkning. Departementet ber således om høringsinstansenes syn på hvorvidt ligningsmyndighetene bør ha adgang til å tidsbegrense den bindende virkningen etter et individuelt skjønn, eventuelt om det isteden, eller i tillegg, bør innføres en maksimaltid for hvor lenge uttalelsen skal være bindende. En eventuell innføring av tidsbegrensninger vil måtte gjelde både for Skattedirektoratets og ligningskontorenes ordning med bindende forhåndsuttalelser.

4. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. Vi ber om høringsuttalelser innen 1. august 2004. Videre ber vi om at uttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også blir oversendt på e-post til adressen: ” Elisabeth.Frankrig@finans.dep.no”.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

Hege E. Gahr
lovrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Administrasjonsavdelingen

Her

Finansavdelingen

Her

Finansmarkedsavdelingen

Her

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Økonomiavdelingen

Her

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 573 Sentrum

0105 OSLO

Alene Foreldre Foreningen

Arendalsgt. 3

0463 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Domstoladministrasjonen

7485 Trondheim

Fellesutvalget for Oslo Kommune Interessekontorer v/formannen Ørnulf Wiik Kristiansen Tekniske Etater

Trondheimsveien 5

0560 OSLO

Finansforbundet
Avd. Oslo

Schweigaardsgt. 14

0185 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1265 Vika

0111 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

Juridisk rådgivningskontor for kvinner

Postboks 2691 Solli

0204 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekretær Astrid Erlingsen
Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep.

0030 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norsk Kommuneforbund

Kr. Augustsgt. 23

0164 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Postboks 1620 Vika

0119 OSLO

NTL-Skatt
v/Erling Broen

Kristiansand ligningskontor
Pb. 131

4601
Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skatterevisorenes Forening
v/Heidi Graf Verpe Buskerud Fylkesskattekontor

Postboks 1149 Bragernes

3001 Drammen

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Karl Johansgt. 47

0162 OSLO

Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet

Breivika

9037 TROMSØ

.