Høring - Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Kommunal- og distriksdepartementet sender på høring et forslag til lov og forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.08.2022

Vår ref.: 22/681

Kommunal- og distriktsdepartementet sender på høring et forslag til lov og forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Digitaliseringsdirektoratet, som forvalter av blant annet Altinn autorisasjon, har per i dag ikke hjemmel til å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Altinn autorisasjon er en nasjonal fellesløsning som kan benyttes av hele offentlig sektor for tilgangsstyring og tilgangskontroll til digitale tjenester. Hjemmel i lov til å motta taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, er en forutsetning for at blant annet digital representasjon av vergeforhold og foreldreansvar i Altinn autorisasjon skal fungere. Digital representasjon av vergeforhold i Altinn autorisasjon er planlagt fra 1. januar 2023. Det haster derfor å få på plass en hjemmel og departementet ber om forståelse for den korte høringsfristen.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider på regjeringen.no.

Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 26. august 2022.

Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina Fladsrud
fagdirektør

Departementene

Høyesterett                                                                                              Lagmannsrettene                                                                                     

Tingretten                                                                                                      Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet                                                    Barneombudet                                                                                Brønnøysundregistrene                                                                                    Datatilsynet                                                                              Digitaliseringsdirektoratet                                                    Domstoladministrasjonen                                                                    Finansklagenemnda                                                                                  Finanstilsynet                                                                                      Helsedirektoratet                                                                                          Integrerings- og mangfoldsdirektoratet                                        Landbruksdirektoratet                                                                                  Likestillings- og diskrimineringsombudet                                              Longyearbyen lokalstyre                                                                                  Nasjonalt folkehelseinstitutt                                                                              Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse                                          Norges Institusjon for menneskerettigheter                                                    Norges vassdrags- og energidirektorat NVE                                                    Pasient- og brukerombudene                                                                      Regelrådet                                                                                        Regjeringsadvokaten                                                                                Riksrevisjonen                                                                                                Sametinget                                                                                                  Sekretariatet for konfliktrådene                                                                Sivilombudet                                                                                              Skatteetaten                                                                                        Skattedirektoratet                                                                                                Statens helsetilsyn                                                                                              Statens Kartverk                                                                                                  Statens råd for likestilling av funksjonshemmede                                          Statens sivilrettsforvaltning                                                                              Statens vegvesen                                                                                                  Statistisk sentralbyrå                                                                                  Sysselmesteren på Svalbard                                                                  Statsforvalterne                                                                                  Fylkesnemndene for barnevern og sosiale sake                           

Kommunene                                  

Advokatforeningen                                                                                    Akademikerne                                                                                                    Den norske Dommerforening                                                                          Den norske legeforening                                                                                    Finans Norge                                                                                                      Foreningen 2 Foreldre                                                                            Funksjonshemmedes fellesorganisasjon                                          Hovedorganisasjonen Virke                                                                              Huseiernes landsforbund                                                                                Juridisk Rådgivning for kvinner                                                                          Juristforbundet                                                                                                    Jussbuss                                                                                                        Jussformidlingen i Bergen                                                                                Jusshjelpa i Nord-Norge                                                                                      Kirkens Bymisjon                                                                                                  KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon  Landsorganisasjonen (LO)                                                                              Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner                        Mental helse                                                                                                      MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner                    Nasjonalforeningen for folkehelsen                                                                Norges handikapforbund                                                                                Norges Røde Kors                                                                                                Norsk Forbund for Utviklingshemmede                                                        Norsk Fosterhjemsforening                                                                              Norsk Pasientforening                                                                                    Norsk Psykologforening                                                                                  Norsk sykepleierforbund                                                                                  Næringslivets Hovedorganisasjon                                                          Pensjonistforbundet                                                                                          Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon                                                Redd Barna                                                                                                      Regnskap Norge                                                                                              Rådet for psykisk helse                                                                            Samfunnsbedriftene                                                                                          Senior Norge post@seniornorge.org                                                              Seniornett Norge                                                                                                TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)                                              ULOBA                                                                                                      Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Nord Universitet                                                                                        Universitetet i Agder                                                                                            Universitetet i Bergen                                                                                          Universitetet i Oslo                                                                                              Universitetet i Stavanger