Høring – Dokumentoffentlighet i straffesaker

Justis- og beredskapsdepartementet sender professor Ragna Aarlis utredning Dokumentoffentlighet i straffesaker på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 22. august 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.08.2022

Vår ref.: 22/1508

Høring – Dokumentoffentlighet i straffesaker      


Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring professor Ragna Aarlis utredning Dokumentoffentlighet i straffesaker.

Utredningen ble bestilt av regjeringen Solberg og levert 28. februar 2021.

Nåværende regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan utredningen skal følges opp, men sender den likevel på en bred høring for at departementet skal få et bedre grunnlag for å vurdere oppfølgingen.

I utredningen kartlegges regelverket om innsyn i straffesaksdokumenter for allmennheten og behovet for å endre det. Det foreslås en rekke nye bestemmelser, som samlet utvider retten til dokumentinnsyn sammenlignet med gjeldende rett. Forslagene går blant annet ut på

  • en betydelig utvidet rett til dokumentinnsyn i verserende saker, særlig for den redaktørstyrte pressen;
  • en rett til innsyn i straffesaker som avsluttes uten behandling i domstolene, for eksempel ved henleggelse, påtaleunnlatelse, overføring til konfliktrådet eller forelegg. Pressen skal også kunne kreve innsyn i innstillinger som begrunner slike påtaleavgjørelser;
  • en noe utvidet rett til dokumentinnsyn i avsluttede straffesaker. Pressen er etter forslaget gitt særrett til kontrollert gjennomsyn av lyd- og bildeprotokoller fra hoved- og ankeforhandlinger;
  • en utvidet adgang til unntaksvis å tillate private bildeopptak i straffesaker;
  • en lovfestet plikt til å vurdere merinnsyn.

Høringsinstansene bes særskilt å uttale seg om forslagenes ivaretakelse av hensynet til personvern, fornærmedes prosessuelle stilling og hensynet til en effektiv etterforsking og gjennomføring av saken i rettsapparatet. Høringsinstansene bes også om å uttale seg om økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges underliggende etater eller andre som ikke står på listen.

Frist for å sende inn høringssvar er 22. august 2022.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Tonje Meinich (e.f.)
avdelingsdirektør

Steinar Træet
rådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Generaladvokaten

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Krigsadvokatene for Sør-Norge

 

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk
   kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert
    og annen alvorlig kriminalitet (NAST)

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den rettsmedisinske kommisjon

Digitaliseringsdirektoratet

Erstatningsnemda for voldsofre

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Regjeringsadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Statens barnehus

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
   trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Stortingets ombudsmann for Forsvaret

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)

Tolldirektoratet

Trygderetten

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

Den norske Dommerforeningen

Den norske Helsingforskomité

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Fritt ord

Gatejuristen

Hovedorganisasjonen Virke

ICJ-Norge

IKT-Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Offisersforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Journalistlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Norsk rikskringkasting - NRK

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

Politiets fellesforbund

Politijuristene

PRO-senteret

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Senter for seksuelt misbrukte menn

Statsadvokatenes forening

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

TV2 AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Handelshøyskolen BI

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Politihøgskolen