Høring – elektronisk innrapportering: Høring og statusinnhenting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200304575-2

15.07.2003

Elektronisk innrapportering: Høring og statusinnhenting

NHD har fått utarbeidet rapporten ”IT mot skjemabelastning” – elektronisk rapportering som forenklingstiltak for næringslivet”. Bakgrunnen for dette arbeidet er målsettingen i eNorge 2005 – regjeringens overordnede IT-politikk - om at innen utgangen av 2004 skal alle offentlige etater kunne motta elektroniske inn­rapporteringer fra næringslivet. Videre er elektronisk innrapportering et viktig tiltak i regjeringens arbeid for forenkling og tilrettelegging for næringslivet – handlingsplan for Et enklere Norge.

NHD sender med dette rapporten på høring til relevante instanser. Samtidig vil vi be alle skjemaetater om en status i sitt arbeid med overgang til elektronisk innrapportering.

Høring

Rapporten gir en situasjonsbeskrivelse, vurderer mulige effekter og har en rekke forslag til løsninger og prioriteringer på området elektronisk innrapportering fra næringslivet til staten. Den bygger bl.a. på en spørreunder­søkelse rettet mot mindre bedrifter.

Vi vil særlig be om synspunkter på følgende:

  • Er virkelighetsbeskrivelsen i rapporten riktig – sett fra skjemaetatene og fra brukerne/næringslivet sin side?
  • Vurderinger av anbefalingene
  • Hvordan bør det prioriteres mellom de ulike anbefalingene?
  • Hvordan kan vi få til (bedre) måling av utviklingen på området (jf pkt 7.2.4)?

Statlig informasjon på nett: Rapporten tar opp behovet for veivisere i den ”statlige skjemajungelen”, og og påpeker en viss manglende samordning på dette området. I pkt 7.2.1 foreslås det en ”skjemalos” – felles søkesystem på Internett. Vi vil særlig be de som har ansvaret for ulike informasjonssider som norge.no og bedin.no om å vurdere denne delen av rapporten spesielt.

Statusrapport

Vi ber de enkelte etater som har innrapporteringsplikter om å gjøre rede for status i sitt arbeid med overgang til elektronisk innrapportering (materialet vil også bli brukt i forhold til å vurdere status i forhold til eNorge-planens punkt 5.3). Vi ber særlig om svar på følgende spørsmål:

  • Hva er status for bruk av ulike elektroniske innrapporteringsordninger i dag?
  • Hvilke planer foreligger for (videre) innføring av elektroniske innrapporterings­løsninger, og hvilke løsninger vil bli innført?
  • Når vil etaten nå målet som er fastlagt i eNorge 2005?
  • Hvilke effekter vil disse tiltakene ha for etatens skjemabelastning på nærings­livet? Hvordan vil effekten for næringslivet/brukerne bli kartlagt, planlegges for eksempel brukerundersøkelser eller lignende?

Vi kan ellers opplyse om at Oppgaveregisteret arbeider med utvikle sine årsrapporter for å få en bedre kartlegging av status mht bruk av elektronisk innrapportering. Bl.a. arbeider Oppgaveregisteret med å utvikle klarere kvalitetskriterier for ulike elektroniske innrapporterings­ordninger, til bruk i framtidig statusoversikter. Materialet som departementet nå innhenter vil bli brukt som grunnlag også for dette arbeidet.

Vi ber om svar innen 20. september 2003.

Med hilsen

Barbro Noss (e.f.)
avdelingsdirektør

Trine Westvold
rådgiver

Rapporten "IT mot skjemabelastning – elektronisk rapportering som forenklingstiltak for næringslivet" kan fås ved henvendelse til Nærings- og handelsdepartementet, tlf 22 24 66 73.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Bedriftsforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Kommunenes Sentralforbund

Rederiforbundet

Bedin.no v/VINN

norge.no v/fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Aetat Arbeidsdirektoratet

Avinor AS

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

Det norske Veritas Certification AS

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Forsvarets Overkommando

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Kystdirektoratet

Luftfartstilsynet

Norges Bank

Norges Geologiske Undersøkelse

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk Filminstitutt

Norsk Rikskringkasting AS

Oljedirektoratet

Pensjonstrygden for sjømenn

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Produktregisteret

Registerenheten i Brønnøysund

Reindriftsforvaltningen i Alta

Rikstrygdeverket

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Skipsregistrene

Sosial- og helsedirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens dyrehelsetilsyn

Statens filmtilsyn

Statens forurensningstilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens legemiddelverk

Statens medieforvaltning

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens pensjonskasse

Statens strålevern

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk Sentralbyrå, Kongsvinger

Statistisk Sentralbyrå, Oslo

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Økokrim