Høring - elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Det foreslås å utvide ordningen med omvendt voldsalarm, i første rekke slik at elektronisk kontroll kan ilegges av påtalemyndigheten ved brudd på besøksforbud. Høringsnotatet inneholder også enkelte andre presiseringer om elektronisk kontroll, både knyttet til kontaktforbud etter straffeloven og ved brudd på besøksforbud i straffeprosessloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2021

Vår ref.: 21/4969

Høring – elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)  

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Det foreslås å utvide ordningen med omvendt voldsalarm, i første rekke slik at elektronisk kontroll kan ilegges av påtalemyndigheten ved brudd på besøksforbud. Høringsnotatet inneholder også enkelte andre presiseringer om elektronisk kontroll, både knyttet til kontaktforbud etter straffeloven og ved brudd på besøksforbud i straffeprosessloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. desember 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg
avdelingsdirektør

Ingeborg Gjølstad
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk
   kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim)
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og
   annen alvorlig kriminalitet (NAST)

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemda for voldsofre

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Statsforvalterne
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
   trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
ICJ-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
JussBuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen