Høring - endring av angrerettloven - pengespill

Reglene i angrerettloven av 2014 omfatter også pengespill. I ettertid har det vist seg at lovens regler om forhåndsopplysninger og angrerett passer dårlig på pengespill kjøpt over internett. Høringsnotatet gjelder forslag til endring av loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2022

Vår ref.: 22/2722

Reglene i angrerettloven av 2014 omfatter også pengespill. I ettertid har det vist seg at lovens regler om forhåndsopplysninger og angrerett passer dårlig på pengespill kjøpt over internett. Høringsnotatet gjelder forslag til endring av loven.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no

ved å trykke på feltet markert med «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til postmottak@bfd.dep.no. Vi ber høringsinstansene videresende høringsbrevet til underliggende etater og relevante aktører. Det er anledning til å avgi høringssvar selv om man ikke står på listen over høringsinstanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nina W. Oftedahl (nwo@bfd.dep.no).

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 30. november 2022.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina Wilmar Oftedahl

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Agder fylkeskommune

Agder lagmannsrett

Agder tingrett

ANFO Annonsørforeningen

Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barneombudet

Bergen kommune

Borgarting lagmannsrett

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den Norske turistforening

Domstoladministrasjonen

Eidsivating lagmannsrett

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbruker Europa

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forsvarsdepartementet

Fremskrittspartiets Ungdom

Frostating lagmannsrett

Grønn Ungdom

Gulating lagmannsrett

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland tingrett

Hovedorganisasjonen Virke

Høyesteretts kontor

Hålogaland lagmannsrett

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristiansand kommune

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Medietilsynet

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Luftfart

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Troms og Senja tingrett

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Reiselivsforum

Norsk tipping AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Oslo tingrett

Press - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Rød Ungdom

Samferdselsdepartementet

Senterungdommen

Sivilombudet

Sosialistisk Ungdom

Stavanger kommune

Stiftelsen Norsk Rikstoto

Sør-Rogaland tingrett

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trondheim kommune

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag tingrett

UiT Norges arktiske universitet

Ungdom og Fritid

Unge funksjonshemmede

Unge Høyres landsforbund

Unge Venstre

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utenriksdepartementet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund