Høring – endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forbrukerklageforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2023

Vår ref.: 23/2234

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forbrukerklageforskriften. Forslaget gjelder innføring av saksbehandlingsgebyr og verdigrenser for tvister som behandles av henholdsvis Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget. Formålet med forslaget er å sikre at saksbehandlingstiden stabiliserer seg på et lavt nivå, slik at tilbudet er effektivt og godt  i sakene som har størst velferdsmessig betydning for forbrukerne.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no. Uttalelse gjøres under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til postmottak@bfd.dep.no.  Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsfristen er 1. oktober 2023.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til Nina W. Oftedahl på e-post nwo@bfd.dep.no.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Nina Wilmar Oftedahl

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Agder fylkeskommune

Agder lagmannsrett

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bergen kommune

Boligtvistnemnda

Borgarting lagmannsrett

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Domstoladministrasjonen

Eidsivating lagmannsrett

Eiendom Norge

Elklagenemnda

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høyesteretts kontor

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Konkurransetilsynet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Troms og Senja tingrett

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norges takseringsforbund

NORPARK

Norsk Reiselivsforum

Norsk Renseri- og Vaskeriforening

Norsk Takst

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Oslo tingrett

Parkeringsklagenemnda

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Samferdselsdepartementet

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

Sivilombudet

Sysselmesteren på Svalbard

Trondheim kommune

UiT Norges arktiske universitet

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utenriksdepartementet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund