Høring - Endring av regelverket om innførsel og fortolling av alkoholholdig drikk som reisegods

Høringsfrist: 15. september 2003. Resultat: Forskrift 12. desember 2003.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

98/1892 SL HeH/rla

30.06.2003

Høring – Endring av regelverket om innførsel og fortolling av alkoholholdig drikk som reisegods

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods § 7 (fastsatt av Finansdepartementet) og endring av forskrift 30. november 1995 nr. 937 om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. § 2-2 (fastsatt av Sosialdepartementet).

Det foreslås å utvide adgangen til forenklet fortolling til inntil 27 liter alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent alkohol, i tillegg til 4 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent alkohol. Slik innførsel av alkoholholdig drikk som reisegods skal kunne skje ved forenklet fortolling, uten at det stilles vilkår om innførselstillatelse fra Sosial- og helsedirektoratet.

Høringsfrist settes til 15. september 2003.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Nærmere om forslaget

Det presiseres at forslaget kun innebærer en økning av mengden alkoholholdig drikk som tillates innført mot forenklet fortolling. Det er således ikke snakk om avgiftsfri innførsel, men en adgang til å betale avgift etter en sjablonmessig fastsatt sats. For 2003 er satsen for forenklet fortolling av svakvin kr 47 per liter og kr 35 per flaske. Satsen for forenklet fortolling er ment å om lag gjenspeile det ordinære avgiftsnivået, men sikrer samtidig en mer smidig og forenklet tollbehandling. Gjeldende kvoter for toll- og avgiftsfri innførsel av alkoholdige varer foreslås ikke endret.

Forslaget inngår som et ledd i Finansdepartementets generelle revisjon av reglene for reisende. Begrunnelsen for forslaget er å bringe regelverket mer i tråd med alminnelig rettsoppfatning ved å gjøre det enklere for reisende å innføre spesielle merker og årganger mot fortolling.

Forslaget innebærer at det må foretas endringer både i Finansdepartementets og Sosialdepartementets forskrifter.

Etter Finansdepartementets forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods § 7 kan det i dag innføres inntil 4 liter alkoholholdig drikk som inneholder mellom 4,75 og 60 volumprosent alkohol mot forenkelt fortolling. I tillegg kan det innføres inntil 10 liter alkoholholdig drikk som inneholder mellom 2,5 og 4,75 volumprosent alkohol. Det foreslås at forskriften endres slik at det kan innføres inntil 27 liter alkoholholdig drikk som inneholder mellom 2,5 og 22 volumprosent alkohol og i tillegg inntil 4 liter alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Kvoten for forenklet fortolling samsvarer med kvoten for alkoholholdig drikk som kan innføres som reisegods ved fortolling uten særskilt søknad til Sosial- og helsedirektoratet, jf. Sosialdepartementets forskrift 30. november 1995 nr. 937 om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. § 2-2. Uten forutgående innhentet søknad kan private i dag mot fortolling innføre som reisegods 4 liter brennevin eller vin og 10 liter øl til eget bruk. Det foreslås at forskriften endres i tråd med endringene av reglene for forenklet fortolling, slik at det ikke kreves særskilt tillatelse ved innførsel av inntil 27 liter alkoholholdig drikk som inneholder mellom 2,5 og 22 volumprosent alkohol og i tillegg inntil 4 liter alkoholholdig drikk mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bestemmelsen om at Sosial- og helsedirektoratet kan gi tillatelse til innførsel utover dette, opprettholdes. Vilkårene i annet ledd om at innførsel av reisegods mot fortolling ikke må være bestemt for salg eller ervervsmessig bruk, og om at den reisende selv bringer varen med seg slik at den kan legges fram til tollbehandling ved passering av tollkontroll, opprettholdes også.

Forslagene antas å ha svært små administrative og økonomiske konsekvenser, men vil innebære en forenkling både for de reisende og for myndighetene.

Det vises til vedlagte forslag til forskriftstekst.

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Heidi Heggenes
avdelingsdirektør

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2003 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6 og § 11 nr. 10, lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

 

I § 7 skal tabellen lyde:

Vare

Mengde

Sats

Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent

Drikk med alkoholstyre over 4,75 og under 15 volumprosent

Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent

Til sammen inntil 27 liter

21 kr per liter

47 per liter

95 kr per liter

7 kr per 0,33 liter

35 kr per 1/1 flaske

70 per 1/1 flaske

Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent

Inntil 4 liter

325 kr per liter

225 kr per 1/1 flaske

Røyketobakk

Snus og skråtobakk

Sigarer og sigarillos

Til sammen inntil

500 gram

130 kr per 100 gram

62 kr per 100 gram

190 kr per 100 gram

Sigaretter

Inntil 400 stk.

190 kr per 100 stk.

Sigarettpapir og -hylser

Inntil 400 stk.

4 kr per 100 blad/hylser

         

Forskrift om endring av forskrift 30. november 1995 nr. 937 om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv.

Fastsatt av Sosialdepartementet xx.xx 2003 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv §§ 1-13, 2-1, 3A-2, 3A-4, 3A-5, 3A-8, 3A- 10, 3A-11, jf. § 6-1.

§ 2-2 skal lyde:

Reisende kan til personlig bruk innføre inntil 27 liter alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent alkohol og inntil 4 liter alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent alkohol, som reisegods gjennom fortolling ved innreise til Norge. Sosial- og helsedirektoratet kan gi tillatelse til innførsel utover dette.

Det er et vilkår for slik innførsel av den alkoholholdige drikken ikke er bestemt for salg eller ervervsmessig bruk og at den reisende selv bringer varen med seg slik at den kan legges fram til tollbehandling ved passering av tollkontroll.

Finanskomiteen

Stortinget

Karl Johansgate 22

0026 OSLO

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Arbeidernes Edruskapsforbund

Postboks 114

1641 RÅDE

Arcus Gruppen ASA

Postboks 6764

0503 OSLO

Avholdsfolkets Landsnemnd

Møllergaten 38

0179 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087

0306 Oslo

Dagligvare Leverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske Reisebransjeforening

Postboks 2924 Solli

0230 OSLO

Fagrådet innen Rusfeltet

Postboks 997

5808 BERGEN

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handel og Kontor i Norge

Youngsgt. 11

0181 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hotell – og Restaurantarbeiderforbundet

Postboks 8882 Youngstorget

0028 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Colonialgrossisters Forbund

Prinsensgate 1

0152 OSLO

Norges Dagligvarehandels Forbund

Postboks 21 Haugenstua

0915 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Nærings- og Nytelsesarbeiderforund

Arbeidersamfunnets plass 1

0181 OSLO

Norges Storlosje av I.O.G.T

Keysersgate 1

0165 OSLO

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Postboks 44 Blindern

0313 OSLO

Rusfri Miljøutvikling AS

Torggt. 1

0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

RBL

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

SIRUS

Postboks 565 Sentrum

0157 OSLO

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032 OSLO

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Postboks 4404 Nydalen

0403 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

Breiviksveien 40

5045 BERGEN

Sosial- og helsedirektoratet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Vinmonopolet AS

Postboks 1944 Vika

0125 OSLO

Vin- og Brennevinsimportørenes Forening

Postboks 4556 Nydalen

0404 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO