Høring - Endring i §§ 37 og 42 i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. Fastsatt 8. nov. 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200401553-/ESK

04.10.04

Høring - Endring i §§ 37 og 42 i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Vedlagt følger forslag til endringer i forskrift av 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer §§ 37 (Fri kvote) og 42 (Omsetning av kvoteandel).

Frist for kommentarer til forslaget til endring settes til 1. november 2004.

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer ble gitt av Landbruksdepartementet 20. juni 2003. Kriteriene for fordeling av tollkvoter for ost fra EF og EFTA følger av forskriftens kapittel V. Kriteriene for fordeling av frikvoten forbeholdt nykommere følger av § 37. På bakgrunn av erfaringer landbruksforvaltningen har høstet vedrørende fordelingen av frikvoten, foreslår departementet endringer av bestemmelsene i §§ 37 og 42.

Artikkel 19-avtalen med EU, som ble iverksatt 1. juli 2003, forutsatte at nykommere skulle få økt tilgang til den utvidede ostekvoten på 4000 tonn. I forskriften er således en kvote på 650 tonn ost forbeholdt nykommere gjennom en frikvote. Intensjonen med denne frikvoten er å skape konkurranse og øke mangfoldet av produkter ved å tilrettelegge for nye aktører i ostemarkedet.

Forvaltningen av frikvoten så langt viser at gjeldende bestemmelser i regelverket gjør det mulig for historiske kvoteeiere å tilegne seg betydelige deler av frikvoten gjennom datterselskaper. Kvoten tilegnet gjennom datterselskaper kommer som et supplement til egen historisk kvote. I tillegg har historiske kvoteeiere, på grunn av at kvoterettigheten er omsettelig én gang, hatt mulighet til å kjøpe kvoterettigheter fra andre nykommere utenom datterselskaper . Følgen har vært at reelle nykommere har disponert et mindre kvantum enn de 650 tonn som var til fordeling.

Dagens bestemmelser i forskriften muliggjør således en praksis som ikke er i samsvar med intensjonen bak frikvoten. Den foreslåtte endringen i ny § 37 nummer 2 skal bidra til at frikvoten, i tråd med intensjonen, forbeholdes reelle nye aktører. Det skal ikke lenger være mulig for historiske kvoteeiere å opprette datterselskaper som søker på andel i frikvoten. Videre skal kravet i ny § 37 nummer 4 om at kvotesøker må være godkjent for næringsmiddelvirksomhet av Mattilsynet, sikre at de som får andeler av frikvoten er reelle næringsmiddelaktører.

§ 42 regulerer omsetning av kvoteandel. Denne bestemmelsen er generell og tillater engangs omsetting av ubenyttet kvoteandel tildelt etter bestemmelsene i kapittel V. For å klargjøre forholdet mellom § 37 og § 42 foreslås sistnevnte bestemmelse endret slik at den henviser til det delvise omsetningsunntaket for frikvoten i § 37 nummer 2. Det delvise omsetningsunntaket medfører at nye aktører som får tildelt andel i frikvoten, ikke kan overføre denne til historiske kvoteeiere. I følge § 37 nummer 3 bokstav a og b kan historiske kvoteeiere imidlertid søke om andel av frikvoten dersom de har benyttet sin totale kvoteandel fullt ut og det er frikvote igjen til fordeling, eller dersom de har fått tildelt en kvoteandel som er mindre enn 50 tonn.

2. Merknader til endret §§ 37 og 42

§ 37 nummer 1 er ikke endret.

§ 37 nummer 2 er ny. Begrensningene som settes i første og andre punktum, skal hindre historiske kvoteeiere å opprette datterselskaper for å få andel i frikvoten. Dessuten skal de hindre at nykommere skaffer seg andel av frikvoten for deretter å overføre kvoterettigheten til historiske kvoteeiere. Endringen skal sikre at historiske kvoteeiere kun får andel av frikvoten i tilfeller som beskrevet i ny § 37 nummer 3 (jf. egen kommentar til § 37 nummer 3 nedenfor). Historiske kvoteeiere er foretak som tildeles kvote etter § 35.

I tredje punktum defineres hva som menes med ”sammenslutning av foretak”. Begrepene som anvendes for å forklare hva som i denne forskrift menes med en sammenslutning av foretak (konsern og tilknyttete selskap), er hentet fra lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 17. juli 1998 nr. 54, § 1-3 og § 1-4. Det er hensiktsmessig å anvende disse begrepene ettersom de allerede har fått et definert innhold gjennom juridisk teori og rettspraksis.

I § 37 nummer 3 (nåværende nummer 2) er det foretatt endringer av redaksjonell art. Oppdelingen i bokstav a og b er gjort for å bedre leservennligheten og forståelsen av bestemmelsen. I tillegg er det foretatt en begrepsmessig presisering.

Innføringen av de nye fordelingskriteriene i § 37 nummer 2 medfører at de historiske kvoteeieres adgang til å søke andel av frikvoten er sterkt begrenset. Dette er i overensstemmelse med kvotens intensjon. Likevel har historiske kvoteeiere fremdeles mulighet for å få en andel av frikvoten etter nummer 3 bokstav a og b.

I nummer 3 bokstav a er begrepet ”kvoteandel” endret til ”total kvoteandel” for å presisere at tildelingen etter § 35 for både 1. og 2. halvår må være utnyttet fullt ut før historiske kvoteeiere kan tildeles andel av frikvoten.

§ 37 nummer 4 er ny. I første punktum nedfelles kravet om at kvotesøker må være godkjent av Mattilsynet som næringsmiddelvirksomhet. Bestemmelsen skal sikre at det kun er reelle næringsmiddelaktører som blir tildelt andel i frikvoten. I annet punktum kreves at kopi av gyldige dokumenter som viser at søker er godkjent som næringsmiddelbedrift, vedlegges søknaden om kvoteandel.

§ 42 første ledd, første punktum er endret. Bestemmelsen endres slik at den eksplisitt viser til det delvise omsetningsunntaket for frikvoten i § 37 nummer 2.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser av endringsforslaget

Endringene vil ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Landbruksdepartementet vurderer på et senere tidspunkt å evaluere forvaltningen av ostekvoten for blant annet å kunne klarlegge disponeringen av frikvoten.

Vedlegg:
Utkast til forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Med hilsen

Henrik Einevoll
avdelingsdirektør

Eivind Skjulestad
rådgiver