Høring – Endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forlag til endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll med varetekt og ungdomsstraff mv.).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.02.2024

Vår ref.: 24/23

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forlag til endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling (gjennomføring av elektronisk kontroll med varetekt og ungdomsstraff mv.).

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Fristen for å sende høringssvar er 16. februar 2024.

Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør
                                                                             Kari Bjella Unneberg
                                                                             seniorrådgiver

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Datatilsynet

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim)

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS)

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Familievernkontorene

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunene

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommunene

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsregionene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges institusjon for menneskerettigheter

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda

Sivilombudet

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statped

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Straffelovrådet

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Advokatforeningen

Amnesty International (norsk avdeling)

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Narkomane

Bergen forsvarerforening

Blå Kors, Norge

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Elevorganisasjonen

Fafo

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen

For Fangers Pårørende

Forandringsfabrikken

Forsvarergruppen

Forum for barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Ideelt Barnevernsforum

Ivareta – pårørende berørt av rus

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

KS (kommunesektorens organisasjon)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Longyear lokalstyre

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernlederorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Politiets Fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

Politijuristene

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rettssenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunnsviterne

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation)

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge

UNICEF Norge

Ungdom og fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus

Unge funksjonshemmede

WayBack

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Institutt for aktiv psykoterapi

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Institutt for mentalisering

Institutt for livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Institutt for psykologi ved NTNU

Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø

Institutt for psykoterapi

Institutt for samfunnsforskning

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nordlandsforskning

Politihøgskolen

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met