Høring - Endringer i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til to endringer i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) med høringsfrist 19. desember 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.12.2022

Vår ref.: 22/3549

Høring - Endringer i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til to endringer i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) med høringsfrist 19. desember 2022.

Begge endringsforslagene gjelder blåreseptforskriften § 4 om legemidler ved smittsomme sykdommer.

Det ene forslaget til endring er i blåreseptforskriften § 4 nr. 3 tredje og fjerde ledd. Etter gjeldende rett er det kun Folkehelseinstituttet som kan rekvirere og utlevere preparater til forebygging og behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer (i henhold til tabeller i § 4 nr. 3 første og annet ledd). Departementet foreslår at også apotekene skal kunne utlevere disse preparatene, hovedsakelig for å gjøre ordningen mer pasientvennlig.

Det andre forslaget til endring er oppheving av blåreseptforskriften § 4 nr. 2 sjette ledd om legemiddelbehandling ved hiv-infeksjon og legens rekvirering av hiv-legemidler i eget navn for å bevare pasientenes anonymitet. Behandlingsansvaret og finansieringsordningen for hiv-legemidler ble 1. januar 2018 overført til de regionale helseforetakene. Ved at bestemmelsen fremgår av blåreseptforskriften gis det et misvisende inntrykk av at slike legemidler blir dekket av folketrygdloven.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

 

 

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Jeanette Fjeldheim

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

HØRINGSINSTANSER, ENDRINGER I BLÅRESEPTFORSKRIFTEN

 Amnesty International Norge

Apotekforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekergruppen

Boots Norge AS

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Farmasiforbundet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

 

Helsedirektoratet

Helfo

Helseklage

Helseboka.no

Helsenorge.no

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hiv-Norge
Hovedorganisasjonen Virke

 

Juss-BussKirkens bymisjon, Aksepty – Senter for alle berørt av hiv

 

Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets statsforvaltere

Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelgrossistforeningen


MedtekNorge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Norges Handikapforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Helsenett SF

Norsk Immunsviktforening

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Norsk Pasientforening

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Parat
Parallelldistributørforeningen

Personvernnemnda

Regelrådet

Rettspolitisk forening

Rådet for legeetikk

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sintef Helse

Skeiv ungdom

Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sjukehusapoteka Vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen, Forskningsgruppen Helseøkonomi
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø, Fakultet for biovitenska