Høring - endringer i ekomforskriften om IP-adresser

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomforskriften. Forslaget utfyller bestemmelsene om plikt for ekomtilbydere til å lagre og utlevere IP-adresser i ekomloven §§ 2-8 a og 2-8 b, som ble vedtatt ved en endring av ekomloven 18. juni 2021 nr. 131, jf.  Prop.167 L (2020-2021).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2022